Strategie-implementatie


Grootschalige veranderingen in organisaties zijn vaak onontkoombaar en complex. De uitdaging zit in het combineren van de implementatie van een nieuw systeem, een herstructurering en een cultuurtraject. Helaas slaagt dit niet altijd, veelal omdat de verandering niet bestendigd wordt: de organisatie past wel de strategie, structuur, processen & systemen aan, maar heeft weinig aandacht voor de implementatie en de benodigde ontwikkeling van medewerkers en managers.

Om een strategietransformatie te laten slagen, is een mensgerichte pragmatische aanpak van belang, met oog voor verschillende (interne) stakeholders. Medewerkers gaan pas echt mee in een nieuwe strategie of verandering als zij betrokken zijn en de toegevoegde waarde ervaren. Berenschot werkt conform de Hollandse School van Veranderen: nuchter, onconventioneel en waar het kan met humor.

Strategie Realisatie Model

Daarbij hanteren we een gestructureerde en integrale benadering voor transities en performanceverbetering: het Strategie Realisatie Model. Met onze bewezen succesvolle aanpak zetten wij uw strategie om naar concrete resultaten. Een grootschalige strategie-implementatie of een aanpak door organisatieontwikkeling? Onze programmamanagers, versterkt door verschillende inhoudelijke experts, hebben ruime ervaring in verschillende sectoren.

Strategie Realisatie Model

Het Strategie Realisatie Model kent een duidelijke fasering:

  1. Richten: strategieformulering en organisatieconcept.
  2. Inrichten: doorvertaling van strategie naar organisatie, operatie en mensen.
  3. Verrichten: strategie-executie, sturen op resultaten en ontwikkeling.

In elke fase is sprake van de juiste balans tussen strategie en doelen, besturing en organisatie, en leiderschap en gedrag. Met altijd de combinatie van implementeren én ontwikkelen, de ‘hard stuff’ én de ‘soft stuff’, leiderschap én management. Zo wordt de gewenste transformatie in elke fase integraal vorm gegeven.

Klassieke of ontwikkelingsgerichte strategie-implementatie

Bij een klassieke strategie-implementatie wordt het Strategie Realisatie Model van linksboven naar rechtsonder doorlopen, waarbij in elke fase de drie aandachtsgebieden betrokken worden. Vanuit een strategietraject (Richten) wordt invulling gegeven aan de organisatie-inrichting, via een vertaling in strategische doelstellingen en een inspirerend organisatieconcept. De volgende fase (Verrichten) bestaat uit het inrichten van transparante besturingscycli, het operationaliseren van de impact van de nieuwe organisatie op medewerkers, en waar nodig het faciliteren van ontwikkeling.

Het model kan ook ondersteunend werken voor een meer ontwikkelingsgerichte benadering. Ook dan zijn strategie, doelen en organisatieconcept leidend. Vervolgens wordt in de praktijk gekeken of de gewenste resultaten en manier van werken gerealiseerd worden. Waar dit niet het geval is, volgen aanpassingen in organisatie-inrichting, besturing en/of noodzakelijke ingrepen op het vlak van leiderschap en competenties. Het model fungeert dan als referentie en praatplaat om samen met betrokken managers, medewerkers, en teams een samenhangend verbeterprogramma in te richten.

In beide benaderingen vervullen leidinggevenden een centrale rol in het aanjagen van de gewenste transitie. Hierbij worden zij uitgedaagd in hun rol als manager (vertaling van strategie naar doelen, besturing en continu verbeteren), en in hun rol als leider (uitdragen van de visie, voorbeeldgedrag en stimuleren van ontwikkeling).

Meer weten over strategie-implementatie?

Staat uw organisatie voor een transitie en wilt u gestructureerd en integraal aan de slag met strategie-implementatie en performanceverbetering? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.