Strategierealisatie en transitie


De wereld is in beweging, ontwikkelingen volgen zich in rap tempo op. Er ontstaat een haast continue staat van verandering. Een dynamiek die mooie kansen biedt, mits uw organisatie hier goed op inspeelt. Want werkelijke verandering gaat niet langer over het adresseren van een enkel vraagstuk, maar moet ertoe leiden dat uw organisatie doorlopend in staat is zich te ontwikkelen en aan te passen.

Wij bieden een veranderprogramma dat past bij de fase waar uw organisatie zich in bevindt. Samen met u bedenken we processen en interventies die echt werken in de praktijk en die een duurzaam effect hebben. Wij hebben verstand van strategie, van structuur en van gedrag in organisaties, waardoor wij vraagstukken integraal aan kunnen pakken.

Berenschot is onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse cultuur als het gaat om het organiseren van veranderingen: mensgericht, pragmatisch, nuchter, onconventioneel en waar het kan met humor. Dit noemen wij de Hollandse School van Veranderen. Naar analogie van de oude Hollandse meester-schilders. Op grond van de typisch Hollandse waarden helpen we al bijna 80 jaar organisaties succesvol mee veranderen met de dynamische wereld om hen heen. Het hart van deze veranderfilosofie wordt gevormd door ons DNA:

  • Mensgericht, omdat we geloven dat iedere medewerker het verschil kan maken. De verandering krijgt enkel betekenis en vorm, als de medewerkers vanaf ‘morgen’ daadwerkelijk iets anders doet.
  • Pragmatisch, omdat we geloven dat veranderen op maat werkt. We stormen niet blind op doelen af, omdat we recht willen doen aan het unieke karakter van elke verandering, ingegeven door het specifieke vraagstuk, de context, organisatie en mensen.
  • Nuchter, omdat we zeggen waar het op staat. We kijken nuchter naar nieuwe organisatie- en veranderkundige inzichten en laten ons niet leiden door hypes. We zoeken naar de feitelijke meerwaarde van interventies, benoemen ook wanneer we die niet zien.
  • Onconventioneel, omdat we vinden dat afwijken van de norm mag. Sterker nog, wij geloven dat dit vaak tot de meest waardevolle inzichten en resultaten leidt. Ruimte om te handelen en om tegendraads te zijn, als dit het doel dient.
  • En met humor, want veranderen mag ook leuk zijn.

In onze aanpak volgens Hollandse School zijn creativiteit, gezamenlijkheid en integraliteit het heldere vertrekpunt voor het bereiken van uw doelen. Vanuit onze ervaring weten wij wat werkt en wat niet werkt. Wij doordenken aanpakken en modellen, maar gaan ook gewoon met u en uw medewerkers aan de slag om uit te proberen en te ervaren. En waar nodig stellen we onze aanpak bij. Ons multidisciplinaire denken en onze kennis van vele sectoren zijn daarbij uniek en garanderen resultaat voor uw hele organisatie.


Bedrijven moeten transformeren

Er ontstaat een nieuwe onzekere werkelijkheid in een hypertransparante wereld waarin ontwikkelingen sneller lijken te gaan dan ooit. Business- en verdienmodellen zitten in drijfzand. Organisaties moeten stoppen met denken vanuit oude paradigma’s en transformeren, daarbij inspelend op onder andere:

  • digitalisering en robotisering: technologische ontwikkelingen zorgen voor steeds meer transparantie, alomtegenwoordigheid van informatie en nieuwe mogelijkheden in ‘big data’ analytics;
  • globalisering en regionalisering: Nederland is duidelijk in zijn afhankelijkheid van een groter geheel (EU, geopolitieke verhoudingen). Tegelijkertijd zullen we de verdere opkomst van ‘small is beautiful’ zien;
  • duurzaamheid en deeleconomie: in een verbonden wereld worden problemen verbonden aangepakt. Het nastreven van enkel financieel gewin lijkt geen houdbare positie te zijn.

Nieuwe businessmodellen komen in meedogenloos tempo op. Lees meer..

Drs. Paul Pietersma MMC
Managing Director Berenschot