Strategisch alliantiemanagement en samenwerking (SAM)


Publieke en private organisaties zijn in toenemende mate afhankelijk van elkaar voor het creëren van publieke waarde of business value rondom vaak integrale vraagstukken. Denk aan decentralisaties in het sociale domein, innovatie rondom energietransitie en regionaal economische ontwikkeling. Berenschot ziet deze ontwikkeling als kans voor organisaties om (maatschappelijk) te ondernemen, om invulling te geven aan een andere overheid die over grenzen heen werkt. Strategisch Alliantiemanagement (SAM) helpt daarbij.

Radicaal ander perspectief

De kracht van SAM is het zien én productief maken van verbindingen die nodig zijn voor het vormen van allianties. Berenschot zoekt verbindingen waar nog niemand aan heeft gedacht en die zorgen voor een radicaal ander perspectief. Een perspectief met nieuwe en nog ongezochte stakeholders, met energie, nieuwe oplossingsrichtingen en nieuwe financieringsbronnen. Wat kan Red Bull bijdragen aan windenergie? Waar vinden agro en chemie elkaar? Het organiseren van win-win en synergie is onze leidraad. Dus sturen we op gedeelde waarden en belangen. Een gezamenlijke ambitie is essentieel, ook als hier verschillende belangen aan ten grondslag liggen.

Samenwerking vorm geven

Berenschot komt meestal in beeld bij een opgave die individuele organisaties niet alleen kunnen vorm geven. Ze willen samenwerken, maar er is nog geen gezamenlijke strategie. De bestaande samenwerking loopt niet goed of zit zelfs helemaal vast. Of partijen zijn op zoek naar nieuwe samenwerkingsvormen of willen de samenwerking evalueren.

.Fasering SAM

Berenschot ondersteunt organisaties bij het vinden van de juiste verbindingen en helpt samenwerkende organisaties om slagvaardiger te zijn. Dit betreft het:

  • smeden van nieuwe verbindingen tussen organisaties
  • scheppen van wederzijds vertrouwen
  • ontwikkelen van renderende businesscases
  • ontwerpen van regiearrangementen
  • project- en procesmanagement.

Opleidingen en trainingen

Denken en werken in processen, programma’s en allianties vraagt om een andere houding en het toepassen van nieuwe instrumenten en interventies. Zie ons aanbod van opleidingen en trainingen.