Tags

Peakshaving van zon-PV met de elektrische boiler


Berenschot, CE Delft, Overview, EXE en Greenspread hebben voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland onderzoek gedaan naar het flexibiliteitspotentieel van een elektrische boiler en eventuele verdienmodellen. De reeds ingezette trend om elektriciteit en gas meer gelijkwaardig te belasten draagt in positieve zin bij aan de businesscase en verdient uit het oogpunt van de gewenste energietransitie sterke aanbeveling. Om flexibiliteit te bevorderen zijn aanpassingen in de regelgeving met betrekking tot energiebelasting noodzakelijk.

Elektrische boiler kan zonne-energie opvangen voor eigen gebruik.

Wanneer, zoals door Minister Kamp aangekondigd, de salderingsregeling gaat verdwijnen of wordt afgebouwd, zal zonder compenserende maatregelen de financiële haalbaarheid van zon-PV sterk afnemen. Dit onderzoek richt zich op de mogelijkheden voor opslag van eigen opwekking in boilers ten behoeve van de warmtapwatervoorziening in huishoudens.

Door het opvangen van zonne-energie in een elektrische boiler kan de business case voor zonnepanelen blijven bestaan zonder de salderingsregeling. Echter dit vereist aanpassing van de energiebelasting waarbij deze tussen gas en elektriciteit gelijk wordt getrokken.

Slimme sturing levert met de huidige belastingtarieven nog geen extra financiële waarde

Door eigen zonne-energie maximaal te benutten werd in de gekozen configuratie een besparing van 40 euro behaald ten op zicht van de referentie. Ook heeft er een simulatie plaats gevonden met slimme sturing aan de hand van prijsprikkels. Dit was een theoretische simulatie voor een economische optimalisatie waarbij geen belastingen zijn meegenomen. Er is gekozen voor een theoretische optimalisatie om een toekomstbestendige berekening van flexibiliteit te maken, die niet wordt beïnvloed door energiebelastingen. Hierdoor was de besparing bij huidige belastingtarieven maar 22 euro in het geval van slimme sturing.

De belastingtarieven zijn van grote invloed op de financiële effecten en doorslaggevend voor de rentabiliteit van de onderzochte concepten, waarbij de belastingtarieven het voordeel van levering van flexibiliteit in de weg staan.

Klik hier voor het gehele rapport. (pdf, 11 MB)