Wat is een regionale energiestrategie?


Een regionale energiestrategie (RES) is een gezamenlijke aanpak van partijen om de energietransitie te versnellen in hun regio. Doorgaans nemen overheden hiertoe het initiatief en zijn ook maatschappelijke en private organisaties betrokken. Denk aan natuurorganisaties, netwerkbeheerders, energiecoöperaties, woningbouwcorporaties en LTO.

Doel van een regionale energiestrategie

Het doel van de regionale energiestrategie is te komen tot een zorgvuldige keuze voor en ruimtelijke inpassing en uitvoering van duurzame energieopwekking (waaronder warmte) en de energie-infrastructuur (waaronder warmte en andere hernieuwbare bronnen), die nodig is voor de realisatie van de afspraken in het Klimaatakkoord. Om de regionale energiestrategieën te ondersteunen, wordt landelijk een programma ontwikkeld met nationale randvoorwaarden waarbinnen de regio’s hun RES moeten realiseren. Deze zijn te vinden op de website van het Interprovinciaal Overleg.

Eigen accenten

Ondertussen hebben al veel regio’s een regionale energiestrategie ontwikkeld. Iedere regio legt in de energiestrategie eigen accenten. Zo is voor Twente bio-energie een belangrijk thema en staat bij Friesland de ambitie centraal om de energietransitie van onderop te organiseren, vanuit de Friese Mienskip. De RES heeft (vooralsnog) geen zelfstandige juridische status. De bevoegdheid om de RES juridisch mogelijk te maken, ligt bij de vertegenwoordigende organen van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Uw regionale energiestrategie versnellen?

Berenschot heeft inmiddels diverse regio’s ondersteund bij het opstellen van een regionale energiestrategie, waaronder Twente, Friesland en Rivierenland. Wij kunnen ook u helpen de energietransitie op regionaal niveau vorm te geven en hier een passende agenda en energiestrategie voor te ontwikkelen. Zo ontdekt u hoe u de energietransitie kunt versnellen en hoe u tot betere (regionale) samenwerking en uitvoering kunt komen. Neem gerust contact op met Bram Brouwer of Roeland Stolk. Zij zijn u graag van dienst.

Of lees verder over de regionale agendavorming energiestrategie.