Regionale energiestrategie


Waarom een regionale energiestrategie?

De energietransitie is wereldwijd in volle gang. Het akkoord van Parijs en in het verlengde daarvan het nationale Klimaatakkoord leggen flinke ambities neer die de regio’s moeten gaan waarmaken. Voor het realiseren van deze opgave is regiovorming en maatwerk nodig. Om keuzes rond de regionale energietransitie te maken, innovatie te stimuleren en effecten te verdelen. Dat geldt in het bijzonder voor de ruimtelijke inpassing van de hernieuwbare opwek en de infrastructuur voor transport en levering van warmte en energie. Ruimte is immers een schaars goed. Dit vraagt om samenwerking tussen overheden én van overheden met maatschappelijke partners.

Afspraken regionale inzet bij de energiestrategie

Om de regionale energietransitie te stimuleren hebben alle koepelorganisaties in het Interbestuurlijk Programma afspraken gemaakt over het ontwikkelen van regionale energiestrategieën. Iedere regio dient een regionale inzet te formuleren, die opgeteld moeten leiden tot het behalen van de nationale opgave voor elektriciteit en de gebouwde omgeving.

Goede start

Wilt u een goede start maken met de energietransitie? Dan is een regionale energiestrategie essentieel. Berenschot ondersteunt u bij het formuleren van deze energiestrategie. Samen met u bepalen we met wie u op welke manier verstandig kunt samenwerken en hoe u inhoudelijk richting kunt geven en krijgen. Een goede start van de uitvoering van uw regionale energiestrategie!