Visie verduurzaming gebouwde omgeving door warmtenetten


Er ligt een grote ambitie voor verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland. Zo dient in 2050 de energievoorziening geheel emissievrij te zijn en dus geen CO2 uit te stoten.

Daarbij is de warmtevoorziening cruciaal: deze moet nagenoeg volledig worden verduurzaamd. Dit is een grote maatschappelijke uitdaging en raakt onder andere de netwerkbedrijven. Warmtenetten zullen, naast andere opties voor verduurzaming, naar verwachting een substantieel aandeel hebben in met name de stedelijke bestaande bouw.

Alliander DGO is daarom bezig met het ontwikkelen van een visie op de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland, met aandacht voor de rol van open warmtenetten daarin. In opdracht van Alliander DGO heeft Berenschot een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de toekomstige ontwikkelingen van open warmtenetten in het licht van die te ontwikkelen visie. Dit document bevat de rapportage van een voorstudie hierover en bestaat uit:

  • Een analyse van de belangrijkste mogelijkheden en belemmeringen
  • Bepaling van de richtingen van de verdere ontwikkeling
  • Keuzes met betrekking tot de scope en reikwijdte van het vervolg

Een verdere uitwerking van de visie en invulling van de realisatie hiervan zal de komende tijd plaatsvinden.

Het verkennend onderzoek van Berenschot kunt u hier downloaden.