Fysieke leefomgeving


De fysieke leefomgeving: werken in coalities

De opgaven waar Nederlandse overheden voor staan in de fysieke leefomgeving zijn divers en weerbarstig. Het betreft maatschappelijke vraagstukken die niet puur vanuit één beleidsterrein kunnen worden aangepakt. Want economie, ruimte, water, mobiliteit, energie en leefbaarheid zijn nauw met elkaar verbonden. Ingrepen in het ene deelterrein werken door in het andere. En elk deelterrein heeft een eigen uitvoeringspraktijk en wijze van financiering. Bovendien zijn op elk terrein verschillende actoren met verschillende belangen actief. De stelselwijziging die – onder de noemer ‘eenvoudig beter’ met de Omgevingswet is ingezet, moet dit voor een belangrijk deel doorbreken. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan!

Publiek-private samenwerking (PPS) bij complexe vraagstukken

Complexe vraagstukken over de fysieke leefomgeving vergen coalities van zowel publieke als private partijen om samen tot een oplossing te komen. Om te komen tot een gezamenlijke visie, een integraal plan van aanpak en een bijbehorend financieringsmodel, zijn een goede actorenanalyse en probleemdiagnose onmisbaar. Diepgaande sectorale kennis moet worden verbonden met regionale en bestuurskundige expertise. Uitstekende procesvaardigheden, een hoge mate van politiek-bestuurlijke sensitiviteit en oog voor de praktische haalbaarheid zijn eveneens cruciaal.

Beleidsarrangementen

Berenschot heeft ruime ervaring in het bouwen en uitvoeren van dergelijke beleidsarrangementen. Wij zijn inhoudelijk uitstekend ingevoerd in alle deelterreinen van de fysieke leefomgeving zoals water, energie, openbaar vervoer en spoor, ruimte, mobiliteit en leefbaarheid. Wij combineren sectorkennis met expertise en competenties: als experts op het gebied van proces-, project- en interim-management zijn we tevens bestuurskundig, organisatorisch, juridisch en financieel goed onderlegd. Vanuit die basis ondersteunen wij opdrachtgevers bij het uitvoeren van verkenningen, het maken van strategische analyses, het faciliteren of voeren van het (inter)bestuurlijk overleg en het evalueren van de afspraken.

Staat u voor een ingewikkeld vraagstuk in de fysieke leefomgeving? Neem dan contact op met André Oostdijk voor meer informatie over de dienstverlening van Berenschot.

Pijlers

Klimaatadaptie

Fysieke leefomgeving - Klimaatadaptie

Inhoudelijke en organisatorische expertise

Omgevingswet

Fysieke leefomgeving - Omgevingswet

Inzicht in de impact van de wet en de veranderopgave

Water

Fysieke leefomgeving - Water

Integrale en duurzame oplossingen

Ruimte

Fysieke leefomgeving - Ruimte

Procesontwerp, financieringsconstructies en verbinden van thema's

Mobiliteit

Fysieke leefomgeving - mobiliteit

Inhoudelijke expertise, politieke sensitiviteit en ruime ervaring in de sector

Adviseurs