Een greep uit onze recente projecten


Hieronder vindt u een kleine greep uit projecten waar wij recentelijk aan hebben gewerkt. Ga met de muis op een logo staan voor meer informatie over het project.

Berenschot in de fysieke leefomgeving Gemeente Groningen Friese Energiestrategie Nieuwe energie Overijssel Railterminal Venlo Gemeente Eindhoven ProRail Rijkswaterstaat

Hotspots

Gemeente Groningen

De gemeente Groningen heeft Berenschot gevraagd om onderzoek te doen naar de impact die de omgevingswet gaat hebben op de complete organisatie. Vijf ‘sporen’ zijn daarbij geanalyseerd: politiek-bestuurlijk, uitvoeringsprocessen en financiën, ketensamenwerking, digitalisering en cultuur. Binnen deze multidisciplinaire aanpak zijn verschillende werkvormen toegepast, waaronder workshops, interviews, groepsgesprekken en de uitvoering van een benchmark.

Friese Energiestrategie

De Friese gemeenten willen samen met de provincie Friesland en het Wetterskip Fryslân een Friese energiestrategie ontwikkelen die gedragen wordt door bedrijven, maatschappelijke partners en de vele Friese energie coöperaties. Berenschot is als programmamanager gevraagd om dit proces te ontwerpen, te begeleiden en tot een Friese energiestrategie te komen met inhoudelijke deals. Met een team van adviseurs en een intergemeentelijk projectteam organiseert Berenschot dit proces en faciliteert een stuurgroep van koplopers in de industrie, gebouwde omgeving, maatschappelijke vastgoed, warmte/geothermie, energie-infrastructuur en lokale initiatieven.

Nieuwe energie Overijssel

Berenschot is als procesbegeleider betrokken geweest bij het opstellen van het programma Nieuwe Energie Overijssel. Berenschot heeft dit ontwikkelproces getrokken, de regiegroep van kernpartners voorgezeten, de procesondersteuners op 5 thema’s aangestuurd (gebouwde omgeving, industrie, hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit en lokale initiatieven) en enthousiasme en betrokkenheid bij kern- en uitvoeringspartners gecreëerd.

Railterminal Venlo

Berenschot is in opdracht van Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo betrokken bij de ontwikkeling van de Railterminal Venlo, dat de grootste inlandse railterminal van Nederland moet worden. Berenschot brengt onder andere de actoren en het speelveld in kaart,  voert omgevingsmanagement uit en treedt op als procesmanager. Hierbij wordt het samenspel tussen partijen met grondposities als overheid en ontwikkelaars georganiseerd, maar ook (tegengestelde) belangen vanuit het maatschappelijk middenveld en ondernemers samengebracht.

Gemeente Eindhoven

Berenschot is door gemeente Eindhoven ingeschakeld voor een advies over de organisatie, samenwerking en sturing in het programma Brainport City. Een belangrijk vraagstuk daarbij is de afbakening van het programma: veel van de projecten en initiatieven in het programma zijn belegd bij andere partijen en tafels, waardoor niet altijd duidelijk is wie waarop kan sturen. Berenschot analyseert het programma en het speelveld en vertaalt dat naar een scherpere afbakening van de rol en mandaat van de stuurgroep en naar een heldere organisatiestructuur.

Rijkswaterstaat

Voor Rijkswaterstaat heeft Berenschot een evaluatie uitgevoerd van de programmabeheersing van het programma Ruimte voor de Rivier. Met een team van ervaren Berenschot adviseurs zijn per te evalueren onderdeel onderzoeksvragen geformuleerd, is er een documentenstudie uitgevoerd en zijn interviews gehouden. Ook is een werksessie georganiseerd om lessen te trekken voor andere lopende en toekomstige programma’s. Het resultaat is een helder en toegankelijk geschreven rapport met de resultaten en bevindingen.

ProRail

NS en ProRail hebben gezamenlijk Berenschot aangetrokken om hen te adviseren over een werkwijze c.q. governancemodel die zij kunnen gebruiken wanneer er problemen zijn op de interface tussen materieel en spoorse infrastructuur. Deze problemen treden op wanneer een aanpassing aan de infrastructuur een aanpassing aan het materieel noodzakelijk maakt, en vice versa. Een oplossing voor deze problemen komt vaak moeizaam tot stand omdat er geen heldere afspraken zijn over verantwoordelijkheden, rollen en financiering. De aanpak van Berenschot is erop gericht om voor de hele spoorsector een governance te ontwikkelen die bij dit soort problemen uitkomst biedt.