Klimaatadaptatie


De strijd tegen klimaatverandering krijgt gestalte. De klimaattop van 2015 in Parijs was historisch. Voor het eerst in de geschiedenis is er een mondiaal, juridisch bindend, akkoord bereikt om klimaatverandering tegen te gaan. Dit klimaatakkoord, Europese wet- en regelgeving, het Nederlandse Energieakkoord, het Deltaprogramma en de Nationale Klimaatadaptatie Strategie bieden de kaders om ons enerzijds voor te bereiden op klimaatverandering en er anderzijds voor te zorgen dat deze beperkt blijft. Daarnaast is praktische implementatie op regionaal en lokaal niveau nodig om de omslag naar een groenere economie en klimaatbestendige stad te maken. Samenwerking tussen en participatie van waterschappen, provincies, gemeenten, steden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers zijn daarvoor allen cruciaal.

Wat zijn de ambities van uw organisatie als het gaat om klimaatverandering? En hoe vertaalt u ambities naar strategie, samenwerkingsconstructie of sluitende business case? Berenschot kan u helpen bij deze zowel inhoudelijke als organisatorische vraagstukken rondom klimaatverandering. Hieronder volgen twee voorbeelden van projecten op het gebied van klimaatadaptatie waar wij momenteel aan werken.

Impactanalyse klimaatverandering

Berenschot ontwikkelt momenteel in samenwerking met de Wageningen Universiteit een Impactanalyse Klimaatverandering. Deelnemers gaan in een spelsituatie met elkaar in gesprek over de ambities van hun organisatie als het gaat om klimaatverandering. En over de gevolgen van deze ambitie voor de organisatie zelf. Denk hierbij aan benodigde kennis en expertise, gevolgen voor werkprocessen, financiën, samenwerkingsvraagstukken en bestuurlijke besluitvorming.

Ook voor de Omgevingswet ontwikkelden wij een dergelijke Impactanalyse. Deze hebben wij inmiddels met succes toegepast in diverse gemeenten.

Deltaprogramma

Berenschot is al sinds de start in 2010 bij het Deltaprogramma betrokken, met name bij de deelprogramma’s Zoetwater, Rivieren, Zuidwestelijke Delta en IJsselmeergebied. Wij ondersteunen in de samenwerking tussen partijen door bijeenkomsten te organiseren en faciliteren, mijlpalenkalenders te ontwikkelen, mee te denken over de opzet van bestuursakkoorden, voortgangsrapportage te schrijven en dergelijke. In het IJsselmeer gebied voerden wij recent een onderzoek uit naar de Kracht van de Samenwerking. Hierbij brachten wij het onderlinge vertrouwen tussen de samenwerkingspartners in beeld en benoemden risico’s die de samenwerking in de toekomst wellicht in de weg kunnen gaan staan.