Mobiliteit


Goede mobiliteit is essentieel voor een goed functionerende samenleving. Nederland staat voor een ingrijpende transitie van het mobiliteitssysteem. In het komende decennium moet mobiliteit niet alleen 100% duurzaam, maar ook stiller, veiliger en slimmer worden. Dat gaat niet vanzelf. De bereikbaarheid van steden en gebieden staat onder druk door de groei van het aantal woningen, inwoners en bezoekers. Mobiliteit en diverse andere functies concurreren daarbij om dezelfde ruimte in de leefomgeving. Verduurzaming van mobiliteit vraagt om ingrijpende veranderingen in reisgedrag en om slimme logistiek op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal schaalniveau. Dit gecombineerd met de vervanging van fossiele brandstoffen door duurzame brandstoffen. Daarbij volgen innovaties en maatschappelijke ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op – en stelt digitalisering overheden, bedrijven, infrabeheerders en mobiliteitsaanbieders voor nieuwe vraagstukken.

De mobiliteitstransitie brengt de werelden van mobiliteit, ruimte en energie samen en vraagt om continue visieontwikkeling, een integrale aanpak en samenwerking tussen een groot aantal spelers. Daarbij moeten de komende jaren antwoorden gevonden worden op de vraag wie welke rollen en verantwoordelijkheden heeft in het mobiliteitssysteem van de toekomst. Berenschot ondersteunt u daarbij. We snappen als geen ander hoe het mobiliteitssysteem werkt én verandert. Met ons advies helpen we u richting te bepalen, brengen we orde aan in een complexe context en organiseren we de samenwerking tussen partijen. We leveren inspiratie door lessen uit andere sectoren, bijvoorbeeld op het gebied van ketenregie en publiek-private samenwerking, te vertalen naar de mobiliteitssector.

Berenschot is actief binnen de gehele mobiliteitssector, waarbij wij onze klanten onder meer ondersteunen op de volgende thema’s: