Omgevingswet


De Omgevingswet treedt naar verwachting 1 januari 2021 in werking en integreert 26 wetten op het gebied van de fysieke omgeving in één wet. De Omgevingswet vormt het nieuwe wettelijk kader voor onderwerpen als bodem, geluid, lucht, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur.

Dit betekent dat de Omgevingswet gevolgen heeft voor alle overheidsorganisaties die verantwoordelijk zijn voor het beheer en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Het juridisch kader, het instrumentarium en daarmee de werkprocessen zullen ingrijpend wijzigen. Dus moeten overheidsorganisaties veranderingen doorvoeren om naar de letter en in de geest van de wet te kunnen opereren.

Berenschot heeft uitgebreide kennis en expertise binnen het gehele spectrum van de Omgevingswet. Wij zetten die graag in voor onze opdrachtgevers, waaronder het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies, omgevingsdiensten en gemeenten. Met onze dienstverlening helpen wij u om uw organisatie optimaal voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet.

Uitvoeren van een impactanalyse

Een impactanalyse is een goed startpunt voor de implementatie van de Omgevingswet. Hiermee krijgt u zicht op de gevolgen van de Omgevingswet voor uw organisatie en bieden wij eerste handvatten voor de wijze waarop u de Omgevingswet kunt implementeren. Dit doen we met een brede blik vanuit onze expertise op het gebied van organisatieverandering, organisatieontwerp, HR, cultuur, ICT, beleid en natuurlijk de Omgevingswet zelf.

Opstellen plan van aanpak en programmaplan

De volgende stap is een plan van aanpak of programmaplan voor de implementatie van de Omgevingswet binnen uw organisatie. Berenschot ondersteunt u daarbij met inhoudelijke kennis op het gebied van de Omgevingswet en brede expertise op het gebied van organisatieveranderingen. Zo brengen we structuur en helderheid aan in de activiteiten om de Omgevingswet te implementeren. Hierbij maken we gebruik van de routeplanner Omgevingswet die we samen met het programma Aan de slag met de Omgevingswet hebben ontwikkeld.

Omgevingswet in één dag

In een spoedcursus Omgevingswet van één dag spijkeren we uw organisatie op interactieve wijze bij over de inhoud en gevolgen van deze wet. Via prikkelende presentaties en interactieve werkvormen zoals een game dagen we uw collega’s uit om na te denken over de implicaties van de Omgevingswet voor de organisatie en hun eigen werk.

Projectleiding en sparringpartner implementatie Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet vraagt tijdelijk om extra personele capaciteit bij uw organisatie. Berenschot beschikt over goed ingevoerde interim-projectleiders en ‑projectmedewerkers. Daarnaast kunnen wij als sparringpartner kritisch meedenken en u helpen uw aanpak in lijn te brengen met de laatste inzichten en ontwikkelingen.

Meer informatie over de Omgevingswet: