Impactanalyse Omgevingswet: analyse met impact!


De Omgevingswet treedt per 1 januari 2021 in werking. De wet stroomlijnt en vereenvoudigt bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hiervoor worden nieuwe instrumenten geïntroduceerd,  waaronder de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Ook kent de wet een omvangrijk digitaal stelsel. Minstens zo belangrijk is het werken in de ‘geest van de Omgevingswet’: een integrale benadering, redenerend vanuit een gebied of opgave en waarbij samenwerking tussen overheden, burgers en ondernemers centraal staat. Dat vraagt nogal wat van gemeenten!

Een goede implementatie van de Omgevingswet vraagt in onze ogen om een zorgvuldig proces. Daarbij moet ruimte zijn om te experimenteren met de nieuwe werkwijze die de Omgevingswet voorstaat. Tegelijkertijd moet gewaarborgd worden dat de gemeente bij inwerkingtreding van de wet voldoet aan de harde vereisten ervan.

Veel gemeenten staan aan het begin van dit proces. Maar waar en hoe begin je? Met een impactanalyse helpen we u graag op weg én versnellen we het implementatieproces. De impactanalyse geeft u inzicht in waar uw gemeente nu staat en welke stappen u kunt én moet zetten om in 2021 goed voorbereid te zijn op de Omgevingswet.

De impactanalyse hebben we voor tal van gemeenten met succes uitgevoerd en is altijd maatwerk. We maken in de analyse  – afhankelijk van uw behoefte – onderscheid naar vijf aandachtsgebieden:

  • Kerninstrumenten (visie en beleid)
  • Werkprocessen, organisatie en gedrag
  • ICT en Digitalisering (Digitaal Stelsel Omgevingswet)
  • Samenwerking in de keten
  • Financiën

Alhoewel de Omgevingswet impact heeft op een groot deel van de gemeentelijke organisatie, zien we dat het in de praktijk lastig is om collega’s ‘warm te krijgen’ om met de Omgevingswet aan de slag te gaan. Daarom maken prikkelende workshops, verrassende werkvormen en een ‘Dag van de Omgevingswet’ steevast onderdeel uit van onze impactanalyse. Zo maken we de Omgevingswet concreet voor de gehele organisatie en gaat het onderwerp leven. Het resultaat is niet alleen een heldere rapportage met aanbevelingen, maar bovenal een impactanalyse met impact!

Wilt u meer weten? Neem contact op met André Oostdijk, voormalig Berenschot-adviseur Nienke Boneschansker of Rens Baltus.