Ruimte


Ruimtelijke opgaven worden steeds complexer, integraler en spelen zich af op een hoger schaalniveau. Dat maakt het lastig voor individuele publieke en private partijen zelfstandig oplossingen te realiseren.

Meer en meer zijn ze afhankelijk van elkaars middelen, instrumenten, bevoegdheden, invloed en kennis. Dat vraagt om intensieve samenwerking en om duidelijkheid over ieders rol en verantwoordelijkheid. Zowel bij de probleemanalyse, het formuleren van de ambitie voor de langere termijn als bij de uitvoeringsstrategie.

Verschuiving van taken

De nieuwe Omgevingswet dwingt overheidsinstanties zich te herbezinnen op hun beleid, rolopvatting en sturingsfilosofie. Het streven naar een slankere overheid leidt bovendien tot verschuiving van taken tussen overheden onderling en tussen overheid, markt en maatschappelijke organisaties.

Collectief belang

Berenschot verbindt publieke, private en maatschappelijke partijen bij hun gezamenlijke opgave en helpt hen een collectief belang te destilleren. We ondersteunen organisaties bij het procesontwerp, de financieringsconstructies en het inhoudelijk koppelen van thema's als ruimte en mobiliteit op strategisch niveau en kunnen de vertaling maken naar de uitvoeringspraktijk. Waar nodig bieden we bovendien inzicht in de noodzakelijke organisatorische aanpassingen.