Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)


Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op de wet- en regelgeving in de fysieke leefomgeving zijn opgaven van formaat. Niet alleen zijn de wettelijke kaders volop in beweging (Wet VTH en de Omgevingswet), ook in de uitvoeringspraktijk moeten de omgevingsdiensten hun meerwaarde op veel plaatsen nog bewijzen. Tegelijkertijd spelen bij provincies en gemeenten tal van vragen over de optimale organisatie en invulling van de achtergebleven VTH-taken. De grote vraag daarbij is of de afdelingen VTH in staat zijn hun takenpakket tegen de afgesproken kwaliteitscriteria uit te voeren.

Ook ministeries en landelijke inspecties hebben continu te maken met vraagstukken rond de inrichting van uitvoeringsstelsels en het functioneren van toezichthouders. Vaak is niet duidelijk wie nu precies waarvoor verantwoordelijk is. Daarnaast kunnen landelijke inspecties regelmatig niet voldoen aan de kwaliteitscriteria die het Rijk aan provincies en gemeenten heeft opgelegd.

Wat het ontwikkelen van een effectief VTH-beleid compliceert, is dat de uitvoering ervan versnipperd is over vele organisaties. De afstemming tussen de bestuursrecht- en de strafrechtketen is een notoir vraagstuk. En ook de verbinding tussen preventie en interventie blijkt in de praktijk lastig te leggen.

In al deze gevallen is de achterliggende opgave het inrichten van ketens en samenwerkingsverbanden. Op papier eenvoudig, maar in de praktijk een lastig te realiseren oplossing, waar Berenschot u graag bij ondersteunt. Wij beschikken over uitgebreide ervaring met verschillende vraagstukken, zoals blijkt uit de volgende cases.

 • Evaluatie van uitvoeringsstelsels
  • Evaluatie Wet VTH
  • Evaluatie Kernenergiewet
  • Flora- en Faunawet
 • Beoordeling van toezichthoudende organisaties
  • Evaluatie Wet VTH
  • Kansspelen op afstand
 • Inrichting van organisaties
  • Zorgplicht provincie Limburg
  • Businesscases omgevingsdiensten
 • Toepassen van uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoetsen
  • Kansspelen op afstand
  • Weginspecteurs als BOA
 • Ontwikkelen van toezicht- en handhavingsarrangementen
  • Weginspecteur als BOA
  • Aanpak drugsoverlast Utrechtse binnenstad
  • Cameratoezicht Den Bosch