Watersector: complex en veelzijdig


De watersector werkt in grote en professionele organisaties aan meerwaarde voor onze maatschappij. Door integraal werken, zoeken naar duurzame oplossingen, het aangaan van verbindingen, aandacht voor doelmatigheid en slim organiseren.

Deze aspecten zijn neergelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water en worden toegepast in onder meer het Deltaprogramma, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de aanpak om te komen tot doelmatigheid in de waterketen en het Uitvoeringsprogramma van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie.

De opdracht voor de watersector is veelzijdig en complex. Berenschot adviseert waterschappen, provincies, Rijk, drinkwaterbedrijven, Deltaprogramma en koepelorganisaties over:

  • klassieke (organisatie)vraagstukken: personeelsmanagement, leiderschapsprogramma’s, ICT, samenwerkingsarrangementen, evaluatieonderzoek, benchmarks.
  • actuele maatschappelijke opgaven: klimaatadaptatie, energietransitie, Omgevingswet en (burger)participatie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze diensten in de watersector? Bekijk onze diensten of neem contact op met één van onze adviseurs.