Actuele vraagstukken in de watersector


Een van de trends binnen het waterdomein is integratie van beleid en een gebiedsgerichte aanpak. Dat blijkt onder meer uit de Deltawet, de Kaderrichtlijn Water, de Omgevingswet en in het Bestuursakkoord Water. Bovendien worden wateropgaven steeds vaker gecombineerd met ruimtelijke en economische opgaven (wonen, werken, mobiliteit, natuur en recreatie).

Samenwerking

Deze gecombineerde aanpak vergt samenwerking met andere organisaties. In een coalitie, gebiedsgerichte aanpak, ketensamenwerkingsarrangement of via een coöperatie, stichting of NV. Berenschot helpt verschillende partijen bij elkaar te brengen. Samen formuleren we richting en koers en bepalen we welke samenwerkingsvorm het meest geschikt is. Ook een cursus over (juridische) samenwerkingsvormen van Berenschot en Proof-adviseurs kan u verder helpen.

Uitgelicht

  • Waterketen: Berenschot voerde het secretariaat van de Visitatiecommissie Waterketen onder leiding van Karla Peijs. Daarnaast stelden we een langetermijnvisie en innovatieagenda op om te komen tot een duurzame en innovatieve waterketen en begeleidden we diverse waterschappen en drinkwaterbedrijven bij concrete samenwerking in de waterketen.
  • Belastingsamenwerking: Berenschot onderzocht voor Rivierenland de mogelijkheden en consequenties van belastingsamenwerking tussen enkele partners. Op basis hiervan besloten de deelnemers tot samenwerking in een openbaar lichaam. Wij verzorgden de implementatie ervan.
  • Vertrouwensscan: Berenschot ontwikkelde in samenwerking met de Universiteit Tilburg een vertrouwensscan. Deze scan meet het vertrouwen van partijen in elkaar en in hun samenwerking. In opdracht van de Deltacommissaris voerden we een pilot uit in het IJsselmeergebied.
  • Verbetering interdepartementale samenwerking Internationale Waterambitie: Berenschot ontwikkelde een systematiek voor gerichtere sturing, prioritering en rapportage ten aanzien van activiteiten voor het vergroten van de waterzekerheid en waterveiligheid in delta’s, zoals in Bangladesh, Indonesië, Mozambique en Colombia.

HRM

Volgens de Topsector Water kent de watersector tot 2020 zo’n 40.000 vacatures als gevolg van vergrijzing en uitstroom. Afstuderende starters compenseren dit maar ten dele. Verder vergt de toenemende geïntegreerde aanpak van wateropgaven ook andere competenties en expertise. Als organisatie moet u hierop inspelen om te blijven beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel.

Berenschot helpt u met het aanscherpen van uw HR-strategie. Verder begeleiden we u bij uw strategische personeelsplanning en de invulling van duurzame inzetbaarheid.

Uitgelicht:

Berenschot inventariseerde voor het Hoogheemraadschap Noorderkwartier hoe het de flexibiliteit van zijn personeelsbestand kan vergroten, zodat de organisatie mee kan bewegen met de veranderlijke omgeving.

Evaluatieonderzoek

Beleidsonderzoek en evaluaties zijn beproefde manieren voor het verkrijgen van objectieve en betrouwbare informatie. Berenschot combineert daarbij diepgaande beleidsinhoudelijke kennis van de watersector met expertise op het gebied van onderzoeksmethoden en technieken.

Uitgelicht:

  • Berenschot evalueerde in 2015 het Partners voor Water 3 programma. Zie ook de Kamerbrief van de minister en het rapport.
  • In 2014 voerde Berenschot de Beleidsdoorlichting Waterkwantiteit Hierbij brachten wij de doeltreffendheid en doelmatigheid in beeld van de onderwerpen Algemeen waterbeleid (Bestuursakkoord Water, Nationaal Waterplan), Waterveiligheid (Deltaprogramma, Ruimte voor de Rivier, Maaswerken, 3de en 4de toetsing primaire keringen) en Grote Oppervlaktewateren (Noordzee, Waddenzee, Zuidwestelijke Delta, IJsselmeergebied).
  • Momenteel evalueert Berenschot de Programmabeheersing van Ruimte voor de Rivier. Eerder voerden wij de Mid Term Review Ruimte voor de Rivier uit.
  • Voor Waternet voerde Berenschot een onderzoek uit naar de perceptiekosten van de belastinginning. Doel was aanbevelingen te formuleren voor het omlaag brengen van deze perceptiekosten.

Veiligheid en crisismanagement

Wanneer een crisis uw organisatie treft, kan de impact groot zijn. Tijdelijk gaat de aandacht uit naar het treffen van maatregelen, het beperken van de schade, het informeren van burgers en de reacties richting media. Na verloop van tijd ontstaat grip op de situatie en hernemen zaken hun ‘normale’ gang. In de praktijk is dit echter niet altijd even gemakkelijk. Bovendien kunt u te maken krijgen met de ‘ramp na de ramp’: de fase van verantwoording en evaluatieonderzoek.

Berenschot helpt u bij het inrichten en trainen van uw crisisorganisatie. Ook voeren wij regelmatig onderzoek uit naar incidenten om het proces en eventuele systeemfouten te evalueren. Niet om ‘een schuldige’ aan te wijzen, maar om ervoor te zorgen dat uw organisatie de volgende keer (nog) beter is voorbereid.

Uitgelicht

Momenteel verzorgt Berenschot voor acht waterschappen de opleidingen, trainingen en oefeningen van hun calamiteitenorganisaties. Doorgaans voorafgegaan door een e-learning module en in sommige gevallen afgesloten met een grootschalige systeemoefening. Onze trainingen zijn primair gericht op het aanscherpen van crisisvaardigheden en bevatten altijd een combinatie van kennisoverdracht en interactieve onderdelen (simulaties, opdrachten, rollenspel enzovoorts). Zie ook de pagina Veiligheid.