Begeleiden en evalueren van samenwerking binnen de watersector


Een van de trends binnen het waterdomein is integratie van beleid en een gebiedsgerichte aanpak. Dat blijkt onder meer uit de Deltawet, de Kaderrichtlijn Water, de Omgevingswet en in het Bestuursakkoord Water. Bovendien worden wateropgaven steeds vaker gecombineerd met ruimtelijke en economische opgaven (wonen, werken, mobiliteit, natuur en recreatie). Deze gecombineerde aanpak vergt samenwerking met andere organisaties. Samenwerking vanuit de inhoud: met een mooie regionale agenda die een gebiedsgerichte aanpak uiteenzet. En/of samenwerking vanuit de structuur in een ketensamenwerkingsarrangement of een coöperatie, stichting of NV.

Een beproefde integrale en duurzame aanpak

Wilt u op met een integrale aanpak meerdere maatschappelijke opgaven tegelijk aanpakken? Berenschot helpt verschillende partijen bij elkaar te brengen. Samen formuleren we richting en koers, komen we tot een inhoudelijke agenda en bepalen we welke samenwerkingsvorm het meest geschikt is. Berenschot kan u daarnaast helpen met het evalueren van samenwerkingen. Berenschot combineert daarbij diepgaande beleidsinhoudelijke kennis van de watersector met expertise op het gebied van (juridische en procesmatige) samenwerking, onderzoeksmethoden en technieken.

Uitgelicht

  • Berenschot is betrokken bij het opstellen van een strategische agenda voor de drinkwatersector. Door een interactieve aanpak met werkgroepen en conferenties werken we toe naar een gedragen visie voor de middellange termijn.
  • Berenschot voert in de provincie Noord-Holland een verkenning uit naar samenwerking rondom klimaatadaptatie. Gezamenlijk met de relevante provinciale stakeholders onderzoeken we op welke inhoudelijke opgaven samenwerking gewenst is, om vervolgens deze samenwerking samen vorm te geven.
  • Berenschot heeft het Hoogwaterbeschermingsprogramma ondersteund bij het uitwerken van de toekomstige governance. Door middel van verschillende werksessie zijn uitgangspunten geformuleerd als input voor het nieuwe Programmaplan 2019 – 2024.
  • Om de interdepartementale samenwerking in het kader van de Internationale Waterambitie te verbeteren ontwikkelde Berenschot een systematiek voor gerichtere sturing, prioritering en rapportage ten aanzien van activiteiten voor het vergroten van de waterzekerheid en waterveiligheid in delta’s, zoals in Bangladesh, Indonesië, Mozambique en Colombia.
  • Berenschot voerde de eindevaluatie en een eerdere evaluatie uit naar de programmabeheersing van het programma Ruimte voor de Rivier. Hiervoor zijn onder andere gesprekken gevoerd met betrokkenen bij Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies. Het evaluatierapport is op 23 maart 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd.
  • Berenschot evalueerde het Partners voor Water 3 programma. Zie ook de Kamerbrief van de minister en het rapport.
  • In 2014 voerde Berenschot de Beleidsdoorlichting Waterkwantiteit uit. Hierbij is de doeltreffendheid en doelmatigheid in beeld gebracht van de onderwerpen Algemeen waterbeleid (Bestuursakkoord Water, Nationaal Waterplan), Waterveiligheid (Deltaprogramma, Ruimte voor de Rivier, Maaswerken, 3de en 4de toetsing primaire keringen) en Grote Oppervlaktewateren (Noordzee, Waddenzee, Zuidwestelijke Delta, IJsselmeergebied).