Veiligheid en crisismanagement in de watersector


Inrichten en trainen van uw crisisorganisatie

Wanneer een crisis rond water uw organisatie treft, kan de impact groot zijn. Voor u, als bedrijf binnen de watersector, niet alleen voor uw organisatie zelf, maar ook voor de burgers. Tijdelijk gaat de aandacht uit naar waterveiligheid: het treffen van maatregelen, het beperken van de schade, het informeren van burgers en de reacties richting media. Na verloop van tijd ontstaat grip op de situatie en hernemen zaken hun ‘normale’ gang. In de praktijk is dit echter niet altijd even gemakkelijk. Bovendien kunt u te maken krijgen met de ‘ramp na de ramp’: de fase van verantwoording en evaluatieonderzoek.

Wees voorbereid op een crisis in de watersector

Hoe kunt u uw organisatie voorbereiden op de volgende crisis? Berenschot helpt u bij het inrichten en trainen van uw crisisorganisatie. Ook voeren wij regelmatig onderzoek uit naar incidenten om het proces en eventuele systeemfouten te evalueren. Niet om ‘een schuldige’ aan te wijzen, maar om ervoor te zorgen dat uw organisatie de volgende keer (nog) beter is voorbereid.

Klantcases

  • Momenteel verzorgt Berenschot voor acht waterschappen de opleidingen, trainingen en oefeningen van hun calamiteitenorganisaties. Doorgaans voorafgegaan door een e-learning-module en in sommige gevallen afgesloten met een grootschalige systeemoefening. Onze trainingen zijn primair gericht op het aanscherpen van crisisvaardigheden en bevatten altijd een combinatie van kennisoverdracht en interactieve onderdelen (simulaties, opdrachten, rollenspel enzovoorts).
  • Bij de aanvaring van de stuw in de Grave raakten stuw en schip zwaar beschadigd, daalde het waterpeil op de Maas en het Maas-Waalkanaal flink en raakte een aantal woonboten in de problemen. In opdracht van Rijkswaterstaat, de drie betrokken veiligheidsregio’s (Brabant-Noord, Gelderland-Zuid en Limburg-Noord) en de drie betrokken waterschappen (Aa en Maas, Rivierenland en Limburg) evalueerde Berenschot het verloop van het gezamenlijk geleverde crisismanagement en de bijbehorende informatie- en communicatielijnen in de eerste 48 uur na de aanvaring.
  • Het ministerie van Infrastructuur en Milieu vroeg Berenschot onderzoek te doen naar het functioneren van het Corporate Crisisteam van Rijkswaterstaat. Begin juli 2015 werd een hoge concentratie van meer dan 1 microgram pyrazool per liter water gemeten in het oppervlaktewater van de Maas. De hoge waarde was aanleiding om onderzoek te doen naar mogelijke verontreiniging en bewaking van de kwaliteit van de bron. Het onderzoek maakte duidelijk dat de verhoogde pyrazoolconcentratie het gevolg was van het tijdelijk niet goed functioneren van de afvalwaterzuiveringsinstallatie op het Chemelotterrein in Geleen. De evaluatie maakte de meerwaarde van het Corporate Crisisteam inzichtelijk en analyseerde of huidige afspraken rond het Corporate Crisisteam eenduidig en toereikend zijn.
  • Op 8 november 2017 werd op een aantal plekken in het Vlaardingse waterleidingnet Escherichia coli (E. coli) aangetroffen. Berenschot onderzocht in opdracht van waterleidingbedrijf Evides de oorzaak van de E. coli-besmetting. De besmettingshaard bleek een nieuwe drinkwatertransportleiding in de omgeving van Vlaardingen. Hierbij is een besmet stukje van de leiding over het hoofd gezien en aangesloten op het net. We hebben aanbevelingen gedaan om dit in de toekomst te voorkomen. Lees meer over deze opdracht.

Zie ook