Fysieke omgeving


Fysieke domein: werken in coalities

De opgaven waarvoor Nederlandse overheden staan in het fysieke domein zijn divers en weerbarstig. Het betreft maatschappelijke vraagstukken die niet puur vanuit één beleidsterrein kunnen worden aangepakt. Want economie, ruimte, water, mobiliteit, energie en leefbaarheid zijn nauw met elkaar verbonden. Ingrepen in het ene deelterrein werken door in het andere. Elk deelterrein heeft bovendien een eigen denkwijze, uitvoeringspraktijk en wijze van financiering. De stelselwijziging die – onder de noemer ‘eenvoudig beter’ - met de Omgevingswet is ingezet, moet dit voor een belangrijk deel doorbreken. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan!

Complexe vraagstukken
Complexe vraagstukken vergen coalities van zowel publieke als private partijen om samen tot een oplossing te komen. Een goede actorenanalyse en probleemdiagnose zijn dan onmisbaar voor het ontwikkelen van een gezamenlijke visie, een integraal plan van aanpak en een bijbehorend financieringsmodel. Diepgaande sectorale kennis moet worden verbonden met regionale en bestuurskundige expertise. Uitstekende procesvaardigheden, een hoge mate van politiek-bestuurlijke sensitiviteit en een praktisch oog voor haalbaarheid zijn eveneens cruciale factoren.

Beleidsarrangementen
Berenschot heeft ruime ervaring in het bouwen en uitvoeren van beleidsarrangementen. Wij zijn inhoudelijk uitstekend ingevoerd in alle deelterreinen van het fysieke domein, experts op het gebied van procesmanagement en ook bestuurskundig, organisatorisch, juridisch en financieel goed onderlegd. Vanuit die basis ondersteunen wij opdrachtgevers bij het uitvoeren van verkenningen en het maken van strategische analyses tot aan het faciliteren of voeren van het (inter)bestuurlijk overleg en het evalueren van de afspraken.

Staat u voor een ingewikkeld vraagstuk in het fysieke domein? Neem dan contact op met André Oostdijk voor meer informatie over de dienstverlening van Berenschot.

Uitgelicht

mobiliteit
Artikel
Ruimte
Artikel
Water
Artikel

Adviseurs