Omgevingswet


In de afgelopen decennia zijn er op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water veel wetten en regels gemaakt. Omdat deze wetten en regels per sector zijn opgesteld, is het huidige stelsel van omgevingsrecht onvoldoende toegerust om vraagstukken in de ruimtelijke omgeving op een integrale wijze te kunnen oplossen.

Het wetsvoorstel voor de Omgevingswet beoogt een bundeling van het omgevingsrecht in één wet met daaronder nadere regelgeving. Het wetsvoorstel betekent een verregaande samenhang en vereenvoudiging van het huidige stelsel.

Omgevingswet afbeelding

Naar verwachting treedt in 2018 de Omgevingswet in werking. Hoewel de praktische implicaties van de Omgevingswet nog niet zijn uitgekristalliseerd, is duidelijk dat de gevolgen voor de uitvoeringspraktijk bijzonder groot zijn. Niet alleen de wet- en regelgeving gaat ‘op de kop’, ook beoogt de wetgever een wezenlijk andere cultuur te realiseren.
Duidelijk is dat het juridisch kader, het gemeentelijk instrumentarium en daarmee de werkprocessen ingrijpend zullen wijzigen. Een instrument als het bestemmingsplan verdwijnt bijvoorbeeld. Daarvoor in de plaats vraagt de wet om een integrale visie van het bestuur op de fysieke leefomgeving. Deze visie raakt veel gemeentelijke sectoren / afdelingen waardoor een organisatieverandering mogelijk in de rede ligt. Bovendien zijn nieuwe financieringsvormen en een (nog) grotere regionale oriëntatie noodzakelijk. De relatie met onder andere de provincie, gemeenten, private partijen en – niet in de laatste plaats – de omgevingsdiensten behoeven bovendien herijking. Voor de omgevingsdiensten geldt dat – zo is de verwachting – het belang van een effectief en efficiënt toezichtapparaat (nog) belangrijker wordt.

Veelvoorkomende klantvragen

  • Impact analyse Omgevingswet: Wat is de impact van de Omgevingswet voor de gemeente en de omgevingsdienst / regionale uitvoeringsdienst? Wat is de impact op de samenwerkingsverbanden met gemeenten / de regio en hebben we de goede mensen in huis in 2018 om onze strategie waar te kunnen maken?
  • Visieontwikkeling Hoe kom ik tot een gedegen structuurvisie? Hoe doe ik dat in overleg met onze partners?
  • Publiek-private samenwerking Welk organisatiemodel kiezen we, hoe gaan we verantwoordelijkheden beleggen? Welke juridische vorm past daarbij? Hoe zorgen we ervoor dat gebiedsontwikkeling een rendabele investering is voor marktpartijen? En financierbaar vanuit publieke investeringen en ook maatschappelijk rendement heeft?
  • Fusie en samenwerking van decentrale overheden Hoe realiseren we de fusie/samenwerking, bijvoorbeeld op het terrein van belastingsamenwerking, sociale zaken, regionale uitvoeringsdienst of shared service centre? Hoe richten wij onze samenwerking in? Welke rechtsvorm is het meest geschikt? Wat zijn wensen en eisen bij samenwerking?
  • Verzelfstandigingen Hoe liggen de zeggenschapsverhoudingen formeel en hoe worden die na verandering? Hoeveel binding of juist afstand moet er (blijven) bestaan tussen de moederorganisatie/het bestuur en de nieuwe organisatie/het management? Hoe moeten de rollen van eigenaar, toezichthouder en/ of opdrachtgever onderscheiden worden? Welke formele procedures moeten gevolgd worden bij een verandering en welke treden in werking bij een worst-case-scenario?
  • Competentiemanagement De wereld om ons heen verandert. Klanten stellen nieuwe eisen aan onze organisatie. Hoe brengen we de competenties van medewerkers in lijn met de strategie en de doelstellingen van de organisatie?

De impact van de Omgevingswet op provincies, gemeenten en andere overheden is enorm. De implementatie is voorzien voor 2018. Dat lijkt op het eerste gezicht nog erg ver weg. Om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de wet biedt, is het echter zaak de voorbereidingen voor de implementatie nu al ter hand te nemen. Berenschot kan u daarbij van dienst zijn door onder andere een implemenatie-agenda op maat te ontwikkelen, bouwstenen aan te reiken.