De IKC-scan


Vanuit vier invalshoeken houden wij uw IKC tegen het licht. De keuze van deze vier invalshoeken is gebaseerd op onze kennis van relevante wet- en regelgeving en op ervaringen uit onze adviespraktijk in de sectoren onderwijs, welzijn en kinderopvang. Daarnaast baseren wij de keuze op onze eerdere onderzoeken naar de bestuurlijk-juridische constructies die bij IKC’s worden toegepast.

Door onze kennis en ervaring zijn wij er in geslaagd een instrument te ontwikkelen dat doeltreffend en efficiënt bestuurlijk-juridische risico’s en mogelijkheden signaleert, zonder dat u in een uitgebreid onderzoek hoeft te investeren.

Wij kennen de valkuilen en weten waar we op moeten letten. Het resultaat van onze scan is een snelle, duidelijke analyse van de bestuurlijk-juridische inrichting van uw IKC, waarbij de eventuele risico’s bloot worden gelegd. Uiteraard beperken wij ons niet tot het signaleren van mogelijke problemen. Wij voorzien onze scan van een advies waarin de oplossingsrichtingen worden aangegeven.

Onze scan bevat de volgende vier invalshoeken, waarbij in ieder geval de genoemde aandachtspunten aan de orde komen.

Governance

 • Op welke wijze hebt u checks & balances (toezicht, bestuur, management, medezeggenschap) binnen uw organisatie ingericht?
 • Op welke wijze zijn de vrijheid en toegankelijkheid van het onderwijs geborgd?
 • Welke scheiding bestaat er tussen publiek bekostigde en private, commerciële activiteiten?
 • Wat is de rol/bijdrage van de lokale overheid (bekostiging, verantwoording etc.)?
 • Op welke wijze vindt sturing plaats op de onderscheiden externe toezichtkaders? (kwaliteitseisen/bekostigingsvoorwaarden/vergunningvereisten)

Diensten/activiteiten

 • Vindt tussen de onderwijsinstelling en kinderopvang/ peuterspeelzaalwerk onderlinge uitwisseling van diensten/activiteiten plaats? En zo ja: hoe?
 • Op welke wijze is geborgd dat geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun en dat voldaan is aan het aanbestedingsrecht?
 • Wat is er gedaan om te voldoen aan het fiscale recht, en in het bijzonder aan de btw-verplichtingen voor onderlinge dienstverlening?

Personeel

 • Op welke wijze vindt onderlinge uitruil en/of gezamenlijke inzet van personeel plaats?
 • Hoe wordt er omgegaan met verschillen in rechtspositie en arbeidsvoorwaarden tussen de sectoren?

Huisvesting

 • Hoe is de huisvesting geregeld?
 • Op welke wijze vindt bijvoorbeeld onderling (mede)gebruik of (onder)verhuur plaats van elkaars huisvesting?
 • Welke eisen gelden er t.a.v. dit (mede)gebruik op grond van bijvoorbeeld het bouwbesluit en attractiebesluit? Is toestemming en/of een vergunning benodigd en verkregen?

Lees hier meer over ons team.