Tags

Onderwijs en bedrijfsvoering


Het onderwijs is continu in beweging. Het bieden van kwalitatief goed onderwijs staat altijd centraal, maar wat dit inhoudt staat niet voor lange tijd vast. Maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen maken dat u als onderwijsinstelling een continue taak heeft om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven. Een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering is hierbij noodzakelijk: een zo optimaal mogelijk ingerichte bedrijfsvoering zorgt ervoor dat uw beleidsdoelstellingen gerealiseerd kunnen worden.

Een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering betekent in onze optiek meer dan het hebben van voldoende financiële middelen om de onderwijskwaliteit te verhogen. Hoewel dit een belangrijk resultaat is van een optimaal ingerichte bedrijfsvoering, betekent het bijvoorbeeld ook dat uw personeelsbeleid op orde is en in kan spelen op maatschappelijke ontwikkelingen, dat processen goed zijn ingericht en hierop gestuurd kan worden. Ook betekent het dat de governance adequaat is ingericht en uw organisatie over de juiste sturingsinformatie beschikt vanuit een gedegen planning en control cyclus.

Wij kunnen u hierbij op verschillende manieren ondersteunen, afhankelijk van uw behoefte en de fase waarin uw onderwijsinstellingen zich bevindt. Hieronder vindt u een selectie van instrumenten die wij kunnen inzetten om uw bedrijfsvoering te optimaliseren.

  • Formatie- en werklastonderzoek. Op basis van een formatieonderzoek bepalen we gezamenlijk welke formatieve omvang, kwaliteit en samenstelling vereist is voor de uit te voeren taken. Hierbij combineren wij objectieve meetgegevens met verdiepende interviews en documentatie omtrent uw ambities, ontwikkelingen en werkprocessen.
  • Overhead Value Analyse. Met een Overhead Value analyse kunt u objectief laten vaststellen welke aard, omvang en kwaliteit van de overhead voor uw organisatie optimaal is. En weet u hoe u uw overheadprocessen zo effectief en efficiënt mogelijk organiseert.
  • Businesscases. U wilt investeren in samenwerking, uitbesteding, verzelfstandiging of andere activiteiten. Een businesscase levert uw organisatie de informatie om een beslissing gefundeerd te onderbouwen.
  • Continu verbeteren. Welke methodes zijn er om continu verbeteren in mijn organisatie in te voeren? Hoe organiseer ik continu verbeteren? Welke leiderschapsstijl hoort daarbij? Hoe borg ik continu verbeteren in mijn organisatie? Hoe houd ik centraal sturing op wat decentraal wordt uitgevoerd?
  • Inrichting financiële planning & control. Hoe krijg ik voldoende grip op de financiën van mijn organisatie? Hoe zorg ik voor voldoende stuurinformatie, die ook juist en tijdig is? En hoe organiseer ik dat deze informatie verzameld, veredeld en verstrekt wordt?
  • Governance. Wij kunnen u ondersteunen bij de inrichting van een adequate governance, zodat uw organisatie efficiënt en effectief wordt aangestuurd en de toegevoegde waarde van het interne toezicht voor uw organisatie helder wordt.