Tags

Onderwijs en ICT


Digitalisering zorgt voor grote veranderingen in het onderwijs. Zo zijn leermiddelen steeds vaker digitaal beschikbaar. Dit sluit niet alleen beter aan bij de leefwereld van de leerlingen en studenten, het draagt ook bij aan gepersonaliseerd leren. Daarnaast vinden administratieve processen steeds vaker digitaal plaats. Binnen de muren van een onderwijsinstelling, maar ook tussen onderwijsinstellingen onderling en van onderwijsinstellingen naar de overheid. Kortom, onderwijs en ICT zijn nauwer dan ooit met elkaar verbonden.

Die ontwikkeling vraagt om een gedegen inrichting van de informatievoorziening en de organisatie daaromheen. Vanuit landelijk perspectief om ICT-innovatie en informatie-uitwisseling te bevorderen. En voor onderwijsinstellingen om de onderwijskwaliteit te verhogen en efficiënt te werken. Hiervoor is het nodig heldere doelen te stellen en de haalbaarheid ervan te toetsen. Ook vergt het een ICT-organisatie die in staat is vernieuwing te realiseren.

Berenschot kan u op verschillende manieren ondersteunen bij het optimaliseren van onderwijs en ICT, afhankelijk van uw behoefte en de fase waarin uw organisatie zich bevindt. Hieronder vindt u een selectie van onze diensten.

  • Ontwikkelen visie ICT. Een duidelijke richting helpt bij het realiseren van doelen. In gezamenlijkheid bepalen we de gewenste richting en de stappen er naartoe.
  • ICT-businesscase. Een businesscase geeft op hoofdlijnen inzicht in een ICT-ontwerp en de bijbehorende kosten en baten. De businesscase is hiermee een belangrijke stap in de besluitvorming. Door middel van feitelijke onderbouwing komen we tot een helder overzicht van de kosten en baten.
  • Inrichting ICT-organisatie. Het helder beleggen van taken en rollen zorgt dat u grip krijgt op ICT en het stimuleren van ICT-innovatie. Berenschot hanteert hiervoor een ICT-besturingsmodel voor een evenwichtige ICT-organisatie.
  • ICT-projectplanning en -evaluaties. Vernieuwing in de informatievoorziening vraagt om keuzes. Vooral om de juiste projecten te ondernemen, maar ook om deze goed uit te voeren. Op basis van onze bewezen projectmanagement methodiek kunnen we in de pre-projectfase verbetervoorstellen voordragen en in de post-projectfase verbetering voordragen voor toekomstige projecten.