De crisisdialoog, tool voor bestuurlijk crisismanagement


Rellen na het overlijden van een arrestant met een migratieachtergrond. Een monstertruck die tijdens een vergund evenement doorschiet in het publiek met tientallen gewonden als gevolg. Buurtbewoners en een gemeenteraad die protesteren als de burgemeester een zedendelinquent in de wijk onderbrengt. Persoonsgegevens van honderden burgers die op straat belanden na een vermiste laptop.

Hoewel de burgemeester fungeert als crisismanager, zet het collegiaal bestuur zich ook onder deze omstandigheden voort. Vrijwel alle genoemde gebeurtenissen kenden een lange nasleep van onderzoeken en evaluaties. Ook u zult als burgemeester, wethouder of raadslid vroeg of laat geconfronteerd worden met een onvoorziene crisissituatie. Een crisis die u met elkaar tot een goed einde moet brengen. En dan is het goed om hier van tevoren met elkaar over te spreken. Berenschot biedt u die mogelijkheid met de crisisdialoog.

Rollen tijdens een crisis

Gemeenteraad en college hebben beide een belangrijke rol bij de vormgeving en uitvoering van het veiligheidsbeleid binnen de gemeente. De gemeenteraad stelt het integrale veiligheidsbeleid vast en controleert dit. De uitvoering van dit beleid ligt bij het college van B&W en in het bijzonder bij de burgemeester, als portefeuillehouder openbare orde en veiligheid. Wat betekenen deze rollen in de praktijk als de gemeente geconfronteerd wordt met een (mini)crisis op het gebied van openbare orde en veiligheid? Wie gaat waarover en waarover juist niet? Wanneer wil de raad geïnformeerd worden? Wat zijn overwegingen voor de burgemeester om de raad wel of niet te informeren? Wat verwacht u van elkaar in deze situatie? Tijdens de crisisdialoog gaat u daar met elkaar over in gesprek.

Juiste besluiten

Een burgemeester moet zich tijdens een crisis vooral kunnen bezighouden met het vergaren van informatie om onder druk de juiste besluiten te nemen en de effecten voor de lokale gemeenschap zo veel mogelijk te beperken. Hij moet zich in geval van een crisis dus zo min mogelijk druk hoeven maken over de interne en verantwoordingsprocessen achteraf. Dan helpt het als raad en college deze rolverdeling al besproken hebben en gezamenlijke kaders en uitgangspunten hebben bepaald.

Herkenbare praktijksituaties

Tijdens de crisisdialoog begeleiden wij dit gesprek tussen college en raad aan de hand van herkenbare praktijksituaties. Met elkaar ontleden we de situaties en discussiëren we over dilemma’s die zich voordoen. Dit resulteert in een korte notitie met de uitgangspunten van college en raad bij crises in het domein van openbare orde en veiligheid. Een goede voorbereiding is het halve werk, en dat geldt ook voor crises.

Meer weten?

Wilt u als gemeente werken aan een daadkrachtige aanpak van een crisis? Maak dan gebruik van de crisisdialoog. Bart de Vries (06 55 36 48 39, b.devries@berenschot.nl) vertelt u er graag meer over.