Van energiestrategie naar energietransitie


Wat betekent de energietransitie voor uw gemeente?

Het Klimaatakkoord Parijs, het verwachte Klimaat- en Energieakkoord, de ontwikkeling van regionale energie- en klimaatstrategieën (REKS) en de oplevering van warmteplannen. Uw gemeente krijgt te maken met ambitieuze doelstellingen rond klimaat en/of energieneutraliteit in de toekomst. Staat u aan het begin of heeft u reeds stappen gezet richting klimaatneutraal, maar blijft de gewenste versnelling of systeemverandering achter? Dan kunnen de volgende vijf producten u helpen om de energietransitie in gang te zetten en draagvlak en besluitvorming te organiseren.

Regionale samenwerking  en de energietransitie

Berenschot helpt u de energietransitie op regionaal niveau vorm te geven en hier een passende agenda voor te ontwikkelen. Zo ontdekt u hoe u de energietransitie kunt versnellen en hoe u tot betere (regionale) samenwerking kunt komen. Deze agenda kunnen we vormgeven in een regionale energie- en klimaatstrategie (REKS). Op deze manier sluit uw regio ook aan op het landelijke Klimaat en Energieakkoord, in lijn met de VNG en het IPO.

Verkenning/plan lokale energietransitie

Voortbordurend op de regionale samenwerking, biedt Berenschot een sterk inhoudelijk en analytisch product aan: de Lokale energietransitiescan - gemeenten en omgeving. Hiermee brengen wij voor u de potentie van duurzame energie in kaart en krijgt u inzicht in vraag en aanbod. De scan geeft ook een overzicht van activiteiten van maatschappelijke organisaties, bedrijven en lokale initiatieven die al plaatsvinden. Zo beschikt u over een integraal beeld van de potentie van duurzame energie in de context van uw omgeving en regio.

Warmtescan & visie

Een warmtescan helpt uw gemeente bij het opstellen en realiseren van uw warmtevisie. Die visie is van belang omdat de warmtevoorziening nagenoeg volledig dient te worden verduurzaamd. De oplossingen zijn divers, locatieafhankelijk en de besparingsopties lopen uiteen van (hybride) warmtepompen en groen gas tot (open) warmtenetten en restwarmte uit datacenters, of een combinatie hiervan. Wij presenteren en analyseren de mogelijkheden binnen uw gemeente.

Scenarioanalyse

Scenarioanalyses bieden u inzicht in de gevolgen van bepaalde keuzes rond het energiesysteem. Deze gevolgen kwantificeert Berenschot zowel op economisch als op energetisch vlak voor een toekomst zonder CO2-emissies. Op die manier bepalen we de haalbaarheid en het potentieel van verschillende oplossingen in uw gemeente. Daarbij houden we rekening met verschillende gevolgen in de tijd, investeringen en kosten zoals woonlasten voor bewoners. Ook kijken we naar de impact van landelijk beleid. We helpen uw gemeente om keuzes te maken door verschillende scenario’s op te stellen, die aansluiten bij de criteria van de gemeente en betrokken stakeholders.

Impactanalyse agenda energietransitie

Bij de impactanalyse staan het bepalen van de potentie van het energieaanbod en de ontwikkeling van de energievraag centraal. De uitkomsten van de gebiedsanalyse vergelijken we met onze database van (beleids)instrumenten. Zo achterhalen we welke beschikbare/denkbare instrumenten uw gemeente kan inzetten om doelstellingen rond de lokale energietransitie te behalen. Verder spiegelen we de gevonden instrumenten aan de bestuurlijke wensen en belangrijkste (ambtelijke) stakeholders. Daaruit volgt een expertadvies over de meest kansrijke instrumenten voor uw gemeente.

Meer weten?

Is uw interesse gewekt en wilt u meer weten over ons integrale traject om de lokale energietransitie in uw gemeente te versnellen? Neem dan contact op met Bram Brouwer.