Financiële selfie


Hoe gaat het met de financiële gezondheid van uw gemeente op lange termijn? En welke keuzes zijn hierbij te maken? De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 bieden een goed moment om de balans van uw gemeente op te maken. Hoe hebben vermogen, bezittingen en schulden zich ontwikkeld over de afgelopen vier jaar? Wat zijn mogelijke kansen en risico’s voor uw gemeenteraad in de toekomst?

Factoren financiële gezondheid

Veel gemeenten kijken voor hun financiële gezondheid en de financiële beleidsruimte naar de jaarlijkse begroting en specifiek naar de ontwikkeling van de uitgaven. Uiteraard is dit relevant, maar wie alleen hiernaar kijkt, laat andere belangrijke factoren buiten beschouwing. Ook op het gebied van inkomsten en het waarderen van bezittingen en schulden bestaan mogelijkheden om financiële beleidsruimte te creëren met behoud van een robuuste financiële positie.

Met behulp van de financiële selfie, een diagnosetool van Berenschot, krijgt u inzicht in de houdbaarheid van uw huidige financiële positie en in de financiële beleidsruimte.

Opbrengsten financiële selfie

Samenvattend biedt de financiële selfie uw gemeente:

  • een actuele analyse van de financiële positie (ontwikkeling van vermogen, schuldpositie en reserves en voorzieningen)
  • een actuele analyse van de exploitatie (ontwikkeling van exploitatie en geldstromen (inkomsten)
  • een verdieping op bijvoorbeeld de thema’s grondexploitatie, belastingen, investeringen, risico’s en weerstandsvermogen
  • inzicht in de beïnvloedingsmogelijkheden binnen de begroting. Daarmee is de financiële selfie goed te gebruiken als second opinion op de gemeentefinanciën voor colleges van B&W en gemeenteraden.

Meer informatie

Benieuwd welke nieuwe inzichten de financiële selfie u biedt in de financiële positie van uw gemeente? Neem dan vrijblijvend contact op met Ferdi van den Berg.