Sturing en samenwerking - Het ambtelijk apparaat van de toekomst


Zelfredzaamheid staat voorop in het moderne overheidsjargon. De burger moet op eigen kracht oplossingen vinden, de overheid komt meer op afstand te staan. Een daadkrachtige agenda is voor bestuurders nuttig om politiek te overleven. Aan de andere kant beseffen ze terdege dat ze steeds meer zullen moeten samenwerken met wisselende coalities van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De vraag is alleen: hoe?

De centrale overheid boet aan macht en kracht in. De Europese Unie bepaalt steeds meer de nationale beleidsmarges. Tegelijkertijd zorgen de decentralisaties in het sociale domein voor een historische verschuiving van taken naar de gemeenten, nog eens versterkt door de nieuwe Omgevingswet.

Gelet op de omvang van de nieuwe taken zullen gemeenten steeds meer zoeken naar samenwerkingsarrangementen. De nieuwe taken schreeuwen in feite om schaalvergroting, maar niemand lijkt daar zijn vingers aan te willen branden. Pogingen om te komen tot een superprovincie of tot grotere gemeenten zijn gestrand. Het huis van Thorbecke vraag om revisie – en wel een fundamentele!

In de participatiesamenleving blijft de overheid de hoeder van het algemeen belang, hoewel ze in het bereiken van doelen zeer afhankelijk blijft van wat anderen doen. Dat betekent dat u als bestuurder steeds minder te maken hebt met tamelijk hiërarchisch georganiseerde beleidsprocessen, en veel meer met het management van de interactie met groepen in de samenleving die zelf oplossingen aandragen voor maatschappelijke vragen. Het ambtelijk apparaat van de toekomst zal die rol moeten faciliteren. Berenschot heeft bij uitstek het netwerk en de inhoudelijke kracht om u daarbij te ondersteunen.


Sturing en Samenwerking

Robert Wester en Korrie Louwes vertellen over sturing en samenwerking in het Openbaar Bestuur.