Berenschot in de jeugdhulp


Onderstaand een aantal voorbeelden van projecten die wij hebben uitgevoerd in de jeugdhulp. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de betrokken adviseurs.

Berenschot in de jeugdhulp Doelgroepenanalyse en scenario’s uitwerken Effectievere en efficiëntere formatie Grip op stijgende kosten jeugdhulp Innovatie en transformatie binnen samenwerkingsverband Quickscan en projectplan sociaal domein Werksessies over besparingsopties

Hotspots

Doelgroepenanalyse en scenario’s uitwerken

De gemeente Dronten vroeg Berenschot om advies hoe grip te krijgen op de kostenstijging van de jeugdhulp. Hiertoe hebben we de kostenontwikkeling in kaart gebracht en een doelgroepenanalyse gemaakt op basis van vergelijkingsinformatie van andere gemeenten. Dit resulteerde in goed onderbouwde hypotheses over de achtergrond van het vraagstuk. Op basis daarvan hebben we drie scenario’s ontwikkeld om de kostenstijging in de hand te houden. Het nieuwe college van Dronten heeft één ervan omarmd en geeft hier nu uitvoering aan.

Werksessies over besparingsopties

De gemeente Zutphen schakelde Berenschot in voor het inventariseren van besparingsopties. Op basis van de analyses en onze kennis in het veld hebben we werksessies met medewerkers van de gemeente georganiseerd. Als uitkomst konden we college en raad structurele besparingsopties aanreiken van zo’n € 8,5 miljoen per jaar (ruim 10 procent van de totale kosten), merendeels op het terrein van jeugd.

Quickscan en projectplan sociaal domein

De gemeente Roosendaal wilde grip krijgen op de uitgaven in het sociaal domein, zonder dat dit de doorontwikkeling in de weg. Berenschot werd gevraagd een quickscan uit te voeren. Hierin beschreven we in hoeverre de huidige werkwijze volstond om de maatschappelijke en financiële doelstellingen te realiseren. Die uitkomsten hebben we vervolgens vertaald naar een breed projectplan dat sturing geeft aan het sociaal domein. Dit vanuit de praktijk opgebouwde plan kon rekenen op breed draagvlak en biedt de gemeente een heel praktisch sturingsmechanisme.

Effectievere en efficiëntere formatie

De gemeente Ede vroeg Berenschot te onderzoeken welke formatie nodig is om haar taken in het sociaal domein goed te kunnen uitvoeren en hoe zij die formatie efficiënter en effectiever kan benutten. Bij ons advies over de formatieomvang hebben we gebruik gemaakt van onze benchmark sociaal domein. Daaraan gekoppeld hebben we aan de hand van onderzoek en gesprekken met medewerkers, teams en managers de mogelijkheden geïnventariseerd voor een effectievere en efficiëntere inzet van formatie in de organisatie. Dat advies vormt voor de gemeente de basis voor vervolgstappen in het sociaal domein.

Innovatie en transformatie binnen samenwerkingsverband

De gemeente Hoorn gaf Berenschot de opdracht de stand van zaken te onderzoeken rond de beoogde innovatie & transformatie en te adviseren over het meest passende sturingsmodel voor het samenwerkingsverband 1.Hoorn voor de komende jaren. Daarbij zijn we in gesprek gegaan met medewerkers, managers en bestuurders om te bepalen wat goed is gelukt, wat nog niet en hoe dat komt. Op basis van die uitkomsten hebben we in nauw samenspel met de opdrachtgever meegedacht over wat er concreet moet gebeuren en veranderen, kijkend naar sturing, samenspel, gedrag en inkoop.

Grip op stijgende kosten jeugdhulp

De gemeente Lansingerland vroeg Berenschot om advies over hoe zij meer grip kan krijgen op de stijgende kosten van jeugdhulp. Hiertoe hebben we gezorgd voor meer inzicht in de cijfers en gesproken met verschillende medewerkers. Ons advies richtte zich op het beter inrichten van gemeentelijke werkprocessen en op verbetering van tijdige instroom, doorstroom en uitstroom in jeugdhulp. Op dit moment doet de gemeente aanvullend onderzoek naar de eigen beschikbare data en wordt verder nagedacht over de implementatie van dit project.