Klantcase - Evaluatie en innovatie MvO gemeente Den Haag


Vraagstelling

De Maatwerkvoorziening Ondersteuning (MvO) van de gemeente Den Haag heeft tot doel mensen beter te laten functioneren op het gebied van zelfzorg, wonen, werken, financiën, vrije tijd, sociaal netwerk en contacten met instanties. Hierbij ondersteunt de gemeente mensen op het terrein van structuur en dagritme, en geeft zij praktische hulp bij het overnemen van taken rond zelfzorg, huishouden en administratie. In opdracht van de gemeente Den Haag deed Berenschot onderzoek naar de MvO, zowel terugblikkend (hoe werkt de systematiek op dit moment?) als vooruitblikkend (welke innovaties zijn mogelijk?). Voor dit onderzoek sprak Berenschot met vertegenwoordigers van de gemeente, zorgaanbieders en cliënten.

Aanpak

Voor de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag stuurden we een vragenlijst naar de veertig aanbieders van MvO. Hierin vroegen we naar de ervaringen met de systematiek, de manier waarop aanbieders deze invullen en mogelijke innovaties voor de toekomstige inrichting van MvO. Ook analyseerden we de managementrapportages van aanbieders aan de gemeente. Om de resultaten van de vragenlijst te duiden, hielden we rondetafelgesprekken met bestuurders/directieleden en met zorgprofessionals. In totaal namen hier 42 vertegenwoordigers van aanbieders aan deel.

Daarna organiseerden we een expert-/innovatiebijeenkomst voor drie inhoudelijke raakvlakken in het sociaal domein: tussen begeleiding en welzijn, tussen begeleiding (specifiek: arbeidsmatige dagbesteding) en nieuw beschut werk, en tussen begeleiding en schulddienstverlening. Tijdens deze bijeenkomst vertelden vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag en externe partijen (gemeenten, aanbieders en cliëntenorganisaties) over innovaties en de toepassing ervan. In totaal namen veertig vertegenwoordigers van gemeenten en zorgaanbieders hieraan deel.

Resultaten

De onderzoeksuitkomsten zijn op verzoek van de gemeente Den Haag vastgelegd in een schriftelijke rapportage. De genomen stappen die uitmondden in de expert-/innovatiesessies hebben de gemeente belangrijke nieuwe gezichtspunten opgeleverd. Zo heeft Den Haag besloten om de schuldhulpverlening apart te gaan organiseren en aanbesteden in een nieuw product binnen Wmo-maatwerk. Ook is een idee uit de expertsessie (waakvlamfunctie) geëffectueerd.