Klantcase - Evaluatie schuldhulpverlening


Vraagstelling

Bij de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is vastgelegd dat de wet binnen vier jaar na de inwerkingtreding zou worden geëvalueerd. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vroeg Berenschot dit evaluatieonderzoek uit te voeren. Voornaamste onderzoeksvraag daarbij was: “In hoeverre heeft de Wgs met de daarin opgenomen instrumenten en verplichtingen geleid tot een kwaliteitsbodem in de gemeentelijke schuldhulpverlening, waardoor gemeentelijke schuldhulpverlening vaker resulteert in een adequate oplossing voor mensen met problematische schulden?”

Aanpak

Voor het onderzoek hebben we een enquête uitgezet bij 150 gemeenten, gesprekken gevoerd met een brede groep van inhoudsdeskundigen en verdiepende casestudies uitgevoerd bij acht gemeenten uit verschillende grootteklassen verspreid over het land.

Resultaten

In het onderzoeksrapport hebben we de ontwikkelingen van de gemeentelijke schuldhulpverlening vanaf de invoering van de wet in 2012 in beeld gebracht en aangegeven welke invloed de Wgs daarop gehad heeft.