Klantcase - Schoolmaatschappelijk werk en de gemeente


Vraagstelling

De regio West Friesland telt zeven gemeenten, met in totaal tien gebiedsteams en veertien locaties van het voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Elke vo- en mbo-school kent een schoolmaatschappelijk werker plus: de koploper, toe te voegen aan het ondersteuningsteam van de school. Deze koploper vervult een sleutelrol tussen onderwijs en gebiedsteam ten aanzien van het terugdringen van schooluitval en de toeleiding naar passende (preventieve) jeugdzorg.

Voor de organisatie van het koploperproject zijn in het verleden vier convenanten gesloten, met daarin de afspraken tussen gemeenten, het samenwerkingsverband en de uitvoeringsorganisatie. Omdat een deel van deze convenanten afliep én vernieuwing behoefde, wilden de West-Friese gemeenten een nieuw convenant sluiten, om het koploperstraject en eventuele verbeterpunten te borgen voor de komende jaren. In opdracht van de gemeente Hoorn trad Berenschot hierbij op als procesbegeleider.

Aanpak

Voor het maken van goede afspraken over de borging zijn wij samen met alle partijen het proces in gegaan. Uitgangspunt hierbij vormde de inhoud en meerwaarde van de koplopers: wat hebben zij nu nodig van alle partijen om hun werk goed te kunnen doen? Vanuit dat oogpunt hebben we de verschillende belangen van de partijen bij elkaar kunnen brengen. Verder brachten we objectieve informatie in in het proces, om op basis van een goed inhoudelijk verhaal keuzes te kunnen maken.

Resultaten

Het proces resulteerde in een helder gezamenlijk beeld van de meerwaarde van de koplopers en hun basistaken en in een set heldere afspraken over de aansluiting tussen onderwijs en gemeenten, aansturing en overdracht tussen gemeenten, en de financiering.