Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoeringsvraagstukken in de veiligheidssector


In de veiligheidssector is een aantal ontwikkelingen gaande die linksom of rechtsom gevolgen hebben voor uw organisatie. Taken en processen moeten worden doorgelicht, soms is een reorganisatie noodzakelijk of moet een nieuwe organisatie worden ontworpen, (crisis)plannen moeten goed aansluiten op de praktijk, verantwoordingsmechanismen krijgen vorm, enzovoorts. Dit heeft impact op uw organisatie en de medewerkers, maar ook voor de samenwerking met de ketenpartners

Het huidige (economische) klimaat vraagt om effectief en efficiënt werken. Professionalisering van de organisatie en de werkprocessen sluit hierbij aan. Belangrijke elementen zijn prestatiemeting en het garanderen van de continuïteit van de primaire processen.

Berenschot ondersteunt u bij al deze ontwikkelingen. Wij zijn onder andere ervaren in doorlichting en ontwerp van organisaties, begeleiding van fusie of samenwerking, management development, planvorming, bedrijfscontinuïteit en prestatiemeting.

“Een zeer groot deel van de gemeentelijke kosten voor veiligheid wordt bepaald door brandweerzorg en rampenbestrijding. Bij de regionalisering van de brandweer zijn die vaak kunstmatig gelijk gehouden. Nu de druk op de uitgaven bij gemeenten groter wordt, wordt kritisch naar de verdeling van deze kosten gekeken.

Er zijn ook goede inhoudelijke redenen om de verdeling opnieuw te bezien. Te denken valt aan uniformering van de kwaliteit van repressieve dienstverlening op basis van een nieuw dekkingsplan, introductie van variabele voertuigbezetting, en een wijziging in het takenpakket door de accentverschuiving van het bestrijden naar het voorkomen van branden.
Tot voor kort beperkte deze herziening zich nog tot de kosten van de veiligheidsregio. Dat zal niet lang meer duren. De eerste regio’s kijken nu ook naar een andere verdeling van de ‘lokale’ huisvestingslasten - en terecht."