Sociale veiligheidsvraagstukken en gemeentelijke regie


Van gemeenten wordt op het gebied van openbare orde en veiligheid veel verwacht. U moet die verwachtingen waarmaken in een veranderende context.

De vorming van de nationale politie, andere overheden die zich terugtrekken op hun kerntaken, bezuiniging op jeugd- en welzijnswerk, de wettelijke verankering van de gemeentelijke regierol. Het zijn allemaal zaken die direct doorwerken in uw lokale veiligheidsbeleid.

Programmeren van veiligheid

Het takenpakket van gemeenten op het gebied van veiligheid is zo breed dat gemeenten niet alle veiligheidsproblemen tegelijkertijd kunnen oppakken. U moet keuzes maken om tot veiligheidsbeleid te komen dat uitvoerbaar én financierbaar is. Berenschot ondersteunt gemeenten bij het maken van deze keuzes en het vertalen ervan naar richtinggevend beleid. Daarnaast begeleidt Berenschot veiligheidsdialogen met bestuur en raad en coachen wij bestuurders en ambtenaren die dagelijks met dit vraagstuk te maken hebben.

Organiseren van veiligheid

Uitvoering van het lokale veiligheidsbeleid kan een afdeling veiligheid niet alleen. Er zal moeten worden samengewerkt, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als met de ketenpartners. Binnen de gemeentelijke organisatie is het essentieel dat gemeenten een balans vinden tussen prioriteiten, actualiteiten en going-concerntaken. In de samenwerking met ketenpartners (politie, OM, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, etc. (etcetera)) is het effectief invullen van de (binnenkort wettelijke) regierol cruciaal. Berenschot helpt gemeenten hierbij door sturingsrelaties verder te ontwikkelen, organisatie- en capaciteitsvraagstukken op te lossen en OOV-medewerkers te trainen.

“Als gemeente werken aan openbare orde en veiligheid (OOV) is geen dag hetzelfde. Nu eens voert jeugdoverlast de boventoon, dan weer zijn er raadsvragen over een evenement die met spoed beantwoord moeten worden.

Het is een hele kunst om als afdeling OOV binnen die dynamiek koersvast te blijven. Een meerjarige richting uit te stippelen en je daar dan ook echt aan te houden. Te meer omdat de gemeente voor de uitvoering van haar beleid vaak is aangewezen op ketenpartners, die ook ieder hun eigen dynamiek kennen.

Wanneer wij gemeenten helpen bij het opstellen en uitvoeren van lokaal veiligheidsbeleid, zoeken we al in de programmering een balans tussen prioriteiten, actualiteiten en going-concerntaken. Zodat de werklast voor uw afdeling OOV behapbaar blijft en u niet voortdurend achter de feiten aanrent. Zo komen we samen tot een aanpak die werkt én veiligheid biedt”.

Maarten van Noort
Adviseur Berenschot