Werk en inkomen


De sociale zekerheid en de arbeidsmarkt ondervinden momenteel flink wat turbulentie. Gemeenten hebben te maken met forse bezuinigingen en nieuwe wetgeving waaronder de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Dat betekent vaak dat er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden.

De uitdaging voor het Rijk, gemeenten, UWV, bedrijven en het onderwijs is gezamenlijk te komen tot economische agenda's en arrangementen die leiden tot meer mobiliteit, talentbenutting, participatie en innovatie. Terwijl gemeenten er steeds meer taken bij krijgen, worden hun budgetten kleiner. Ook het UWV slaat een nieuwe koers in. Dit heeft gevolgen voor de samenwerking met gemeenten op de werkpleinen en eveneens voor de dienstverlening van het UWV en de mogelijkheden voor publiek-private samenwerking.

Berenschot helpt gemeenten, ministeries en andere organisaties op het terrein van werk en inkomen adequaat in te spelen op deze veranderingen. We beschikken over expertise op uiteenlopende gebieden, waaronder arbeidsmarkt, sociale zekerheid, de Participatiewet, inrichting sociale diensten, sociale innovatie, schuldhulpverlening, sociale werkvoorziening en de aansluiting tussen onderwijs, arbeidsmarkt, zorg en overheid.

Advies op het terrein van werk en inkomen omvat onder meer: opstellen van businesscases, beleids- en strategieontwikkeling, financieel management, (intergemeentelijke) samenwerkingsprocessen, organisatieontwikkeling en organisatieverandering en interim-management.

Webinar 'Gemeenten geprikkeld'

Adviseurs