GGZ


De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) krijgt in een kort tijdsbestek met veel veranderingen te maken. Veranderingen die effect hebben op de organisatie en financiering, toegang en zorggebruik en eisen aan kwaliteit en procesvoering. Het is een forse opgave om al deze veranderingen tegelijkertijd door te voeren. De rode draad door alle ontwikkelingen is de vraag die vanuit de samenleving aan de sector gesteld wordt om doelmatige zorg te leveren: betere en transparantere zorg tegen lagere kosten.

Bij het leveren van doelmatige zorg dient de cliënt centraal te staan. Een cliënt mag nooit alléén beschouwd worden als iemand met beperkingen, maar er moet gekeken worden wat een cliënt wel kan. Het is daarbij belangrijk dat de zorg voor de cliënt gecombineerd wordt met passende ondersteuning op het terrein van wonen en werken. De betrokkenheid van de sociale omgeving van de cliënt is hierbij onmisbaar.

Om de waarde te creëren die door de samenleving van de GGZ gevraagd wordt, zijn bevlogen en ondernemende organisaties nodig. Deze maatschappelijke ondernemingen hebben een heldere strategie nodig om in een sterk veranderende omgeving publieke waarde te kunnen (blijven) leveren. Twee strategische opgaven vragen daarbij bijzondere aandacht: de transitie naar doelmatiger en transparanter behandelen en duurzame en effectieve inzet van professionals.

Berenschot zet zich graag in om deze maatschappelijke ondernemingen in de GGZ te ondersteunen bij het aangaan van bovengenoemde uitdagingen.