Berenschot Kostprijsmodel Zorg


De afgelopen jaren zien we in het zorglandschap, met name binnen de Jeugdwet en Wmo, een neerwaartse druk op de tarieven, mede ingegeven door de bezuinigingstaak van gemeenten. Tegelijkertijd is de diversiteit van gecontracteerde zorgproducten toegenomen, zeker voor aanbieders die in meerdere gemeenten actief zijn. Dus is het voor hen nóg crucialer om inzicht te hebben in de eigen kostprijs én die te vergelijken met die van soortgelijke aanbieders.

Kostprijzen zorg in kaart

Met het Berenschot Kostprijsmodel Zorg kan gedetailleerd de samenhang tussen de verschillende kostprijsbepalende factoren zoals productiviteit en overhead in kaart gebracht worden én ook wat dit betekent voor de kostprijzen. Inmiddels heeft Berenschot diverse branches in de zorg begeleid in het ontwikkelen van het eigen, sectorspecifieke kostprijsmodel. Hiermee kunnen we vervolgens de kostprijzen in kaart brengen, wat een goede basis vormt voor de gesprekken met financiers van zorg.

Verbeterpotentieel

Binnen het Berenschot Kostprijsmodel Zorg kunnen kostprijzen niet alleen berekend maar ook vergeleken worden. Door de integrale kostprijs en de opbouw ervan te benchmarken, wordt voor aanbieders precies inzichtelijk waarin de eigen kostenopbouw verschilt van die van collega-aanbieders en op welk punt dus mogelijk de doelmatigheid verbeterd kan worden.

Relevante inzichten

Het Berenschot Kostprijsmodel Zorg is interessant voor individuele aanbieders die behoefte hebben aan een onafhankelijk getoetste, goed onderbouwde kostprijsberekening. Daarnaast steunen ook steeds meer brancheverenigingen hun leden met een branchebreed kostprijsmodel en -vergelijking. Dit levert zeer relevante inzichten op voor de branche én leermogelijkheden voor de individuele leden.


Ervaring van de klant

"Door de goede professionele begeleiding vanuit Berenschot en de vlotte aanlevering vanuit de GI’s is het gelukt om de noodzakelijke informatie in zeer korte tijd boven tafel te krijgen." - Nicolet Epker, algemeen directeur Jeugdzorg Nederland over het Kostprijsonderzoek Gecertificeerde Instellingen