Klantcase - Ondernemingsplan verzelfstandiging laboratoriumfuncties


Groei in de test- en analysecapaciteit, technologische innovaties, druk op de bekostiging en prijzen en mondigere patiënten maken dat laboratoria in Nederland zich oriënteren op een optimale schaalgrootte en samenwerking. Er is sprake van een consolidatiemarkt, waarbij bundeling op nationaal niveau plaatsvindt en buitenlandse partijen toetreden. Om positie te behouden in deze uitdagende markt, is goed voorsorteren essentieel. Daarom vroeg de directie Medisch Ondersteunende Diensten (MOD) van een topklinisch ziekenhuis Berenschot een ondernemingsplan op te stellen in het kader van een mogelijke verzelfstandiging van laboratoriumfuncties. Dit om verzelfstandiging zowel kwalitatief als kwantitatief te kunnen afwegen.

Juiste combinatie zorginhoudelijk en cijfermatig inzicht

Het kwalitatieve, (zorg)inhoudelijke deel van het ondernemingsplan werd samengesteld op basis van interviews en werksessies met de medisch en bedrijfskundig managers van de labs. Hierbij besteedden we expliciet aandacht aan het realiseren van integrale diagnostiek (van de laboratoriumfuncties gezamenlijk voor een goede kwaliteit van zorg) en een meer commerciële oriëntatie. De labs zouden immers in verzelfstandigde vorm zelf verantwoordelijk worden voor contracten met zorgverzekeraars en zorginstellingen, prijsstelling, inrichting van bedrijfsvoeringsfuncties, etc. (etcetera) Het kwantitatieve deel werd ingevuld in nauwe samenwerking met financiën, ICT en HRM. Hierbij lag de nadruk enerzijds op inzicht in kosten, baten en risico’s voor de verzelfstandigde organisatie en anderzijds op een toekomstbestendige contractuele relatie tussen ziekenhuis en verzelfstandigde organisatie.

Ondersteuning op inhoud en proces

Samen met de directie MOD presenteerden we het plan aan de RvB, de OR en tijdens personeelsbijeenkomsten. Op basis van het ondernemingsplan bleek verzelfstandiging zowel zorginhoudelijk als financieel een goede keuze. Bovendien maakte het de risico’s van verzelfstandiging inzichtelijk en bood het bijbehorende tegenmaatregelen