VVT


De zorg voor ouderen beweegt zich van intra- naar extramuraal en van collectief naar individueel.

Al sinds de jaren ’80 wonen ouderen (80-plussers) steeds langer zelfstandig. De afgelopen jaren is het bovendien moelijker geworden om een indicatie voor woonzorg te krijgen. Dit maakt dat steeds meer ouderen langer thuis blijven wonen en de intramurale zorgvraag anders is van aard en omvang.

Ook de vraag van toekomstige ouderen is in beweging. Een groot deel van de ouderen heeft het financieel niet breed en beschikken over een beperkt sociaal netwerk. Toekomstige ouderen verwachten bovendien steeds meer maatwerk, zowel op het terrein van zorg, welzijn als huisvesting.

Of het nu gaat om het betrekken van de cliënt en diens netwerk bij de zorgverlening, het naadloos laten aansluiten van verzekerde zorg op mantelzorg en particuliere zorg (eigen betalingen), het organiseren van een passende woon- en leefomgeving en thuisondersteuning aan ouderen, of het beschikken over voldoende en juist gekwalificeerd personeel.

In dit complexe maar mooie speelveld zet Berenschot zich in om zowel de kwaliteit als de betaalbaarheid van de ouderenzorg te verbeteren.

Wij werken daarbij onder meer in opdracht van het Rijk, gemeenten en zorgaanbieders.