Tags

CO2-reductie in het verkeer van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Gepubliceerd op 19 augustus 2019

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) werkt samen met de 23 gemeenten uit dit grootstedelijk gebied aan een actieplan om invulling te geven aan de ambitie uit de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid om in 2025 30% CO2-reductie in het verkeerssysteem van de MRDH te realiseren ten opzichte van 2015. Het is voor de MRDH een eerste, belangrijke stap in het realiseren van de klimaatdoelen uit het Parijs-akkoord. Berenschot is als  projectmanager verantwoordelijk voor de totstandkoming en de besluitvorming van het Actieplan CO2-reductie Verkeer.

In die rol heeft Berenschot een ontwerp gemaakt voor een participatief proces met gemeenten en experts. Belangrijke elementen zijn het organiseren van werkgroepen, externe experts en kernteams in een zowel bestuurlijk als ambtelijk traject. Doel van dit traject is het parallel werken aan inhoudelijk solide plannen en het verwerven van bestuurlijk draagvlak voor een maatregelenpakket dat door de 23 gemeenten wordt ondersteund. Het betreft maatregelen die effectiever zijn wanneer ze door meerdere gemeenten worden genomen, maatregelen die een bepaald schaalniveau nodig hebben om te kunnen renderen en maatregelen die om standaardisatie vragen. Om te komen tot regionale meerwaarde en de doelstelling te behalen, is samenwerking noodzakelijk. Hiervoor zoekt Berenschot actief de aansluiting bij verschillende processen die nauw samenhangen met de ambities voor CO2-reductie op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau, gemeentelijk, regionaal en nationaal. Begin 2019 zijn de gemeenten gestart met het invoeren van de maatregelen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over CO2-reductie in het verkeer? Of wilt u weten wat wij hierin kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.