Duurzame inzetbaarheid Metalektro-medewerkers

Gepubliceerd op 6 juli 2011

De urgentie voor Duurzame inzetbaarheid binnen Metalektro is hoog. Medewerkers zijn relatief oud en de arbeidsomstandigheden fysiek vaak zwaar. De vergrijzing en ontgroening binnen deze sector leidt tot personeelstekorten. De verwachting is dat dit de komende jaren zal toenemen.

Ondanks diverse cao-maatregelen om oudere medewerkers te ontzien, kunnen of willen medewerkers vaak toch niet meer mee en vallen langdurig of definitief uit.

Berenschot heeft in 2008-2009 voor de Raad van Overleg Metalektro pilotprojecten uitgevoerd gericht op de verhoging van de inzetbaarheid tijdens verschillende levensfasen van medewerkers in de Metalektro. Binnen een zestal pilotbedrijven is, samen met een intern projectteam, levensfasebewust personeelsbeleid in beeld gebracht, ontwikkeld en geëvalueerd.

Vanaf 2012 heeft Berenschot de ROM ondersteund bij het vervolg van deze aanpak: het project Duurzaam Meedoen. 23 Bedrijven, verspreid over vijf regio’s hebben aan de hand van de procesaanpak hun DI knelpunten in kaart gebracht, oplossingen en een actieplan geformuleerd en dit vervolgens geïmplementeerd.

Sinds 2014 ondersteunt Berenschot het A+O fonds Metalektro in het project “Bedrijvige Houdbaarheid”. Tot op heden heeft Berenschot rond de 50 bedrijven begeleid bij verschillende fasen van een Duurzaam Inzetbaarheidsproject. Dit kan zijn door middel van een onderzoek naar de knelpunten, het schrijven van een actieplan, of een implementatietraject.

Steeds werkt Berenschot hiertoe samen met vertegenwoordigers van het (HR-) management en medewerkers. Dit projectteam werd in alle fasen van het project betrokken. Hoewel een algemene aanpak geldt, zijn de uitkomsten voor elk bedrijf verschillend. Het uiteindelijke actieplan sluit aan bij de unieke kenmerken van de organisatie en het werknemersbestand. Ook kregen de projectleiders van de verschillende bedrijven de gelegenheid kennis, ervaringen en ideeën uit te wisselen.

De mogelijkheden om medewerkers in verschillende levensfasen inzetbaar te houden, bleken talrijk. De beste optie hierbij is maatwerk: individuele afspraken met medewerkers over taakinhoud, loopbaanontwikkeling en arbeidsvoorwaarden. Hiervoor dient de HR-afdeling kaders op te stellen. Bovendien is een goede interactie tussen leidinggevende en medewerker onontbeerlijk, omdat de afspraken tussen beiden steeds aangepast moeten worden aan de veranderende behoeften van de medewerker en aan de veranderende eisen van het werk.

Zie onder klantcases rechts het artikel 'Bedrijvige Houdbaarheid' dat heeft gestaan in de nieuwsbrief van A+O Metalektro van September 2015. Via de link op de website van A+O Metalektro blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de Metalektro.