Evaluatie subsidieregeling herbestemming monumenten voor de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.


Gewenst

Berenschot voerde een evaluatieonderzoek uit naar de Subsidieregeling herbestemming monument van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE). Het betreft een analytisch evaluatieonderzoek naar nut, noodzaak en werking van de Subsidieregeling. De regeling heeft tot doel om een nieuw gebruik van in onbruik geraakte, maar nog steeds waardevolle gebouwen te bevorderen en heeft betrekking op de fase voorafgaand aan de planvormingsfase. De RCE subsidieert haalbaarheidsonderzoek en wind- en waterdicht maken gedurende deze fase.

Geleverd

Door middel van een enquête hebben we de aanvragers van de regeling ondervraagd en ter verdieping van de uitkomsten hebben we diepte-interviews afgenomen met een aantal aanvragers en vertegenwoordigers van de stakeholders (RCE, gemeenten en herbestemmingadviesbureaus). Op basis van onze evaluatie en aanbevelingen is de regeling aangescherpt.