Evaluatie wetswijziging Wet Kamers van Koophandel


In 2008 vond een wijziging van de Wet op de Kamers van Koophandel en fabrieken plaats. Een onafhankelijke evaluatie moest aantonen of het Ministerie van EZ en de Kamers van Koophandel de wetswijzigingen goed hebben uitgevoerd. Maar ook of de wet(swijziging) zelf de Kamers van Koophandel in staat stelt hun wettelijke taken effectief en efficiënt uit te voeren. Berenschot werd gevraagd de evaluatie over 2008-2009 uit te voeren.

Samen met de begeleidingscommissie werkte Berenschot een evaluatiekader uit, waarbij gekeken werd naar taakuitvoering, organisatie en governance, sturing en toezicht door EZ, samenspel tussen de Kamers en de stakeholders van de Kamers en ondernemerstevredenheid. Vervolgens werden bijna honderd interviews gehouden met KvK-directeuren, voorzitters, startende ondernemers, nationale en regionale vertegenwoordigers van MKB, VNO-NCW en werknemersverenigingen. Ook zette Berenschot een enquête uit onder 3.500 ondernemers om de bekendheid met, de tevredenheid over en het belang van de KvK te onderzoeken. Tot slot liepen alle onderzoekers een dag mee bij een KvK om een beter beeld te krijgen van het reilen en zeilen in deze organisaties.

Uit de evaluatie bleek dat de Kamers de afgelopen jaren een goede stap hebben gezet naar effectieve en uniforme uitvoering van taken door een gezamenlijke aanpak. Ondernemers en organisaties waar de Kamers mee samenwerken, geven aan dat de Kamers goed functioneren. Als knelpunt signaleerde Berenschot dat de huidige financieringssystematiek voor problemen zorgt en in de toekomst moet veranderen. Ook de aansturing en samenwerking is onnodig complex, wat leidt tot onduidelijkheden. Oplossingen voor deze knelpunten worden momenteel intern door de Kamers besproken en zullen deel uitmaken van de toekomstvisie die zij dit najaar presenteren. Later dit jaar worden de uitkomsten eveneens besproken in de Tweede Kamer.