Hergebruik restwarmte uit datacenters


Door goede dataverbindingen heeft Nederland een gunstig vestigingsklimaat voor datacenters en mede daardoor groeit deze sector sterk. Voor koeling van de servers wordt veel elektriciteit gebruikt, waarbij restwarmte met een temperatuur van rond de 30 graden Celsius vrijkomt. Het slim hergebruiken van deze restwarmte kan bijdragen aan het verduurzamen van de warmtevraag in de gebouwde omgeving. En datacenters hebben hier zelf ook voordeel bij: voor het leveren van warmte krijgen ze koude terug. Bovendien vergroot het duurzaamheidsaspect van het nuttig hergebruiken van restwarmte de aantrekkelijkheid van het datacenter voor klanten.

Actief verkennend

Berenschot heeft in samenwerking met Nederland ICT, Dutch Datacenter Association (DDA) en Enpuls een actieve verkennende studie uitgevoerd, die enerzijds inzoomt op cases om de praktische uitkoppeling van restwarmte uit datacenters te onderzoeken en anderzijds het proces onderzoekt voor het ontwikkelen van een dergelijk project. Deze verkenning kende twee doelstellingen: identificatie van een kansrijke locatie waar restwarmte uit een datacenter nuttig hergebruikt kan worden én het gezamenlijk met betrokken stakeholders uitwerken van de geselecteerde kansrijke casus. Door zelf een aanjaagrol te vervullen, heeft Berenschot in nauwe samenwerking met de partners deze casus verder ontwikkeld, waarbij al uitvoerend lessen zijn getrokken.

Coalitie van stakeholders

Voor het uitwerken van de casus zijn in een eerste stap door middel van een stakeholderanalyse en een overzicht van de warmteketen relevante stakeholders geïdentificeerd en vervolgens betrokken. Met deze stakeholders is een proces gestart, gefaciliteerd door Berenschot als ‘middle man’, om tot een coalitie te komen. Daarin creëerden we geloof in de haalbaarheid van warmte-uitkoppeling en bouwden we aan onderling vertrouwen tussen de stakeholders. Gezamenlijk stelden we scherp waar knelpunten en oplossingen liggen en werkten we toe naar een concreet vervolg: de haalbaarheidsfase. Beoogd resultaat was het creëren van draagvlak voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Bij een positieve businesscase kan op basis hiervan een samenwerkingsovereenkomst gesloten worden.

Concrete casus

Het hebben van een ‘middle man’ bleek een belangrijke succesfactor voor de benutting van restwarmte uit datacenters. Deze ‘middle man’ moet beschikken over onafhankelijkheid, volharding, vastberadenheid en enthousiasme en daarnaast in staat zijn het aanjaageffect te creëren. Ook dient hij kennis van zaken te hebben en een businesscase te kunnen opstellen. Tijdens het project is daadwerkelijk een restwarmte-casus opgepakt en aangejaagd in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit betrof het datacenter Interconnect op bedrijvenpark De Brand.

Versneld proces

Het project resulteerde in een concept-intentieovereenkomst voor verdere samenwerking, een inventarisatie van subsidiemogelijkheden en een overzicht van mogelijke vervolgstappen. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft het project inmiddels verder opgepakt en werkt nu aan een haalbaarheidsonderzoek.


Review

“Berenschot heeft een zeer nuttige en zinvolle rol gespeeld door het samenbrengen van partijen, wat het proces heeft versneld. Zonder deze inbreng hadden de projecten mogelijk niet gestaan waar ze nu staan. Deze beweging heeft ook reactie gegeven bij andere partijen die het initiatief overnemen”