Inventarisatie informatiebehoefte brandweerstatistiek


Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) en de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) vroegen Berenschot een onderzoek uit te voeren naar de behoeften van de verschillende afnemers van de brandweerstatistiek en deze in beeld te brengen.

Dit onderzoek is een eerste stap in het project ‘Verbetering Brandweerstatistiek’ dat deze partijen zijn begonnen. Brandweerstatistieken worden sinds 1933 bijgehouden door het CBS. Zo wordt gepoogd inzicht te bieden in de rol en werkzaamheden van de Nederlandse brandweer. Dit is van belang voor brandweer, bestuurders, beleidsmakers en wetenschappers. De aanleiding voor het project ‘Verbetering Brandweerstatistiek’ is twijfel over de vraag of de huidige brandweergegevens nog wel adequaat inzicht bieden in het functioneren van de Nederlandse brandweer.

Berenschot heeft dit onderzoek benaderd vanuit een trechteraanpak. We zijn begonnen met een brede verkenning van de behoeften ten aanzien van de brandweerstatistiek. Dit hebben we in kaart gebracht door diverse interviews en een online enquête onder een breed scala aan betrokkenen. Daarna hebben wij verdieping aangebracht door in GDR-sessies verder door te vragen naar de specifieke informatiebehoefte. De laatste stap van het onderzoek bestond uit validatie van de geconstateerde informatiebehoefte door middel van twee expertsessies en een serie validatie-interviews. Deze laatste stap heeft geleid tot het opstellen van de eindrapportage.

In het eindrapport, dat u aantreft onder downloads, worden de bevindingen en de daaruit voortkomende aanbevelingen gepresenteerd. De samenvatting, ook onder downloads, bevat de hoofdpunten qua bevindingen en aanbevelingen.