Jeugd centraal dankzij ketensamenwerking


De ketensamenwerking in het lokaal preventief jeugdbeleid verder verbeteren. Dat doel had de gemeente Heerlen. Mede naar aanleiding van een onderzoek van het Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) naar dak- en thuisloze jongeren in de regio Parkstad (Limburg). Berenschot ondersteunde de gemeente Heerlen bij het uitwerken en implementeren van een actieplan. Zodat jongeren die zorg nodig hebben, die snel kunnen krijgen.

Sluitende jeugdketen

De activiteiten hadden het beoogde resultaat. Partijen in de regio weten elkaar te vinden. En hebben een gezamenlijke visie op de prioriteiten in het programma Jeugd. Zij voeren de regie effectiever door hun krachten te bundelen. Een regionale regiegroep met bestuurders van gemeenten, provincie en kernpartners bestuurt de integrale keten. Instellingen kunnen zich duidelijker positioneren in het veld. Dat alles zorgt voor een sluitende jeugdketen. Waarin geen kinderen meer tussen wal en schip raken.

Regionale samenwerking

Pauline Krauss, consultant bij Berenschot: ‘In de gemeente waren de afgelopen jaren veel extra voorzieningen getroffen en initiatieven gestart voor jongeren. De samenhang ontbrak echter. We hebben de knelpunten in de ketensamenwerking geanalyseerd. Vervolgens zijn activiteiten geformuleerd ter verbetering. En zijn de mogelijkheden verkend voor regionale samenwerking in het lokaal preventief jeugdbeleid. Zowel op bestuurlijk niveau als in de uitvoering.'

Nauwe samenwerking

Pauline Krauss: ‘De input van de klant was noodzakelijk om tot goede resultaten te komen. We hebben nauw samengewerkt met de gemeente Heerlen. Kernpartners waren vertegenwoordigd in een projectgroep. Die bestond uit Bureau Jeugdzorg, Algemeen Maatschappelijk Werk, Jeugdgezondheidszorg en scholen. Bestuurders zijn vooraf geconsulteerd en gecommitteerd in een regiegroep.'

Concretiseren

De laatste stap in het traject was het concretiseren van de verbeterpunten. Bijvoorbeeld in een regionaal samenwerkingsmodel. Daarin is de samenhang geborgd tussen de domeinen zorg, onderwijs & werk en veiligheid. Verder is een eenduidige basisinfrastructuur opgesteld die de hulpverlening in deze domeinen verbindt.


Zie ook