Evaluatie evenement kroonjuwelen


In opdracht van het Ministerie van OCW heeft Berenschot het culturele evenement ‘Kroonjuwelen' geëvalueerd dat tweejaarlijks met de rijksdelen Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba wordt georganiseerd.

Deze evaluatie was met name toekomstgericht en resulteerde in een advies voor een organisatiemodel dat geënt is op de nieuwe staatkundige verhoudingen zoals deze van kracht zijn vanaf oktober 2010.