Nieuwe mandaatstructuur Ministerie V&W


De honderden besluiten die elke dag op een ministerie voorliggen, kan de minister niet allemaal zelf nemen. De mandaatstructuur zorgt ervoor dat de ambtelijke organisatie deze besluiten namens de minister kan nemen. Het voormalige Ministerie van Verkeer & Waterstaat vroeg aan Berenschot een nieuwe mandaatstructuur te ontwikkelen en deze vervolgens te implementeren in een organisatie- en mandaatbesluit.

In de eerste fase onderzocht Berenschot in hoeverre de huidige inrichting van elk dienstonderdeel, mandaatverlening en taakomschrijving nog aansloten bij de realiteit en bij de wettelijke kaders. Op basis hiervan ontwikkelde Berenschot een model organisatie-en mandaatbesluit. In de tweede fase implementeerde Berenschot dit model. Praktijkbehoeften werden zo veel mogelijk meegenomen, voor zover de huidige bevoegdheidsverdeling niet werd aangetast. Bepalingen van zuiver interne werking werden niet opgenomen in de mandaatbesluiten. Zo kwam Berenschot tot een organisatie- en mandaatbesluit voor de beleidskern (exclusief Rijkswaterstaat en de Inspectie Verkeer en Waterstaat). Daarin werden alle onderdelen van de beleidskern ingesteld en verleende de minister mandaat aan alle diensthoofden. Verder werd voor elk dienstonderdeel in de beleidskern een nieuw ondermandaatbesluit opgesteld waarin het diensthoofd aan leidinggevenden van zijn dienst en overige functionarissen mandaat verleent.