Ontwikkeling generieke functieprofielen

Gepubliceerd op 10 juli 2013

In het kader van een procesoptimalisatie project is door een verzekeraar de wens uitgesproken om het aantal functieprofielen te reduceren en over te gaan naar een select aantal generieke functieprofielen die breed in de organisatie kunnen worden gehanteerd. De kern van het door ons uitgevoerde project is het terugbrengen van het aantal functieprofielen met 65% waarbij herkenbaarheid van profielen, en daarmee acceptatie door management en medewerkers, gewaarborgd blijft.

Generieke functieprofielen zijn profielen waarin alleen kernverantwoordelijkheden zijn opgenomen. Dit heeft als grote voordeel dat de organisatie veel flexibeler en wendbaarder wordt met betrekking tot de inzet van haar human resources, dat het functiewaarderingssysteem duurzamer is en minder onderhoudsgevoelig (waardoor de kosten aanzienlijk afnemen) en dat het een middel is om effectief en efficiënt strategische personeelsplanning en loopbaanplanning te faciliteren.

Teneinde het afbreukrisico zoveel als mogelijk te beperken, is voorafgaand aan de daadwerkelijke implementatie een vooronderzoek gehouden binnen de klantorganisatie. Dit vooronderzoek had de volgende doelen: draagvlakcreatie, een scenario ten aanzien van de beste aanpak voor ontwerp en implementatie en een analyse naar de consequenties voor de huidige functiewaarderingssystematiek.

Aanpak en resultaten

De volgende gefaseerde aanpak is gehanteerd:

Fase1: Voorsorteren van huidige functies

In deze fase is door Berenschot een eerste aanzet gedaan naar een voorsortering van mogelijke generieke functies. De analyse is zowel horizontaal (functietype) als verticaal (functiefamilie) uitgevoerd.

Fase 2: Workshops en interviews

De uitkomsten van fase 1 zijn getoetst in de klantorganisatie door middel van workshops en interviews met voorgeselecteerde (groepen) functionarissen (Fuwa coördinatoren, HR en specialisten Compensation & Benefits).

Fase 3: Scenarioanalyse

Op grond van de bevindingen voortvloeiend uit fase 1 en 2 is het implementatiescenario bepaald, dat voor de klantorganisatie het meest opportuun is. Tevens is in deze fase het aantal generieke functieprofielen bepaald.

Fase 4: Implementatie

In deze fase is het gekozen scenario geïmplementeerd. Dit is een joint effort van adviseurs van Berenschot met specialisten vanuit de klantorganisatie. Het gezamenlijk optrekken in de implementatiefase heeft in de eerste plaats tot doel commitment ten aanzien van het project vanuit de klantorganisatie te tonen.