Prestatiemeting en verantwoording veiligheidsregio


De afgelopen jaren is bij hulpverleningsdiensten de focus steeds meer op operationele prestaties komen te liggen. Dit leidde ook tot meer behoefte aan informatie omtrent die prestaties en hoe deze zich verhouden tot de wettelijke eisen en de eisen uit de eigen gemeente en/of regio. Om te komen tot een systeem van prestatiemeting en ‑verantwoording voor de Nederlandse veiligheidsregio's, voerde Berenschot het project Aristoteles uit in opdracht van de NVBR en GHOR Nederland.

Berenschot ontwikkelde een systeem voor prestatiemeting en -verantwoording voor de Brandweer, GHOR, Meldkamer, Crisisbeheersing & Rampenbestrijding en Bedrijfsvoering. Een belangrijk onderdeel van het project was het ontwikkelen van prestatie-indicatoren. Om te komen tot prestatie-indicatoren is een uitputtend proces gevolgd. Met behulp van deskstudy, interviews, E-boardroomsessies, een tweedaagse simulatie en pilots, waarbij steeds stakeholders uit het veld betrokken waren, zijn de indicatoren opgesteld. Het resultaat is een landelijke set met prestatie-indicatoren voor de veiligheidsregio op het niveau van management, directie en bestuur.

Eind 2011 moeten alle veiligheidsregio's de landelijke set met prestatie-indicatoren geïmplementeerd hebben. Berenschot ondersteunt de landelijke implementatie van Aristoteles. Zowel de landelijke stuurgroep en projectgroep als de 25 veiligheidsregio's worden ondersteund. Ondersteuning van de veiligheidsregio's bestaat vooral uit het faciliteren van leer- en contactmomenten, het voorzien van informatie en het aanreiken van handvatten, zodat zij Aristoteles vervolgens op eigen kracht kunnen implementeren.